سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

جعفر عسگری – گروه کارشناسان ایران

چکیده:

اقتصاد ایران در واپسین روزهای برنامه سوم توسعه و در آغاز چهار مین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورقرار دارد . تحولات سریع بین المللی و داخلی همراه با افزایش آگاهیها و انتظارات و توقعات مردم از یکطرف و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، مسئولین و برنامه های توسعه کشور را ملزم نموده است که برای سالهای آینده رشد اقت صادی و چشماندازی بسیار آرمان گرایانه و یا به تعبیری غیرواقع بینانه را پیش بینی نمایند . وقتی روند گذشته رشد اقتصادی با نرخهای آینده آن مقایسه می شود و چالشهای متعدد داخلی و بین المللی موجود و آتی تصویر می شود صعوبت دستیابی به رشدهای آرمانی آینده بیشتر شف اف می شود . البته واقعیت غیرقابل انکار آنست که رشدهای پیش بینی شده برای آینده اقتصاد ایران اولادر مقایسه و در تعامل با اقتصاد جهانی و برای اینکه از مسابقه اقتصادی با کشورهای منطقه عقب نمانیم اجتناب ناپذیر است و ثانی ا ظرفیت های زیرزمینی، فیزیکی و انسانی مو جود و بخصوص ظرفیت های خالی اقتصاد دستیابی به رشدهای مزبور را امکان پذیر می سازد. برای تحقق اهداف برنامه های پیش بینی شده بایستی تحولات عمیق و همه جانبه ای در جامعه صورت گیرد که در بین عوامل مزبور نقش و جایگاه مدیریت، به عنوان عامل تلفیق کننده سایر عوامل مانند سرمایه، نیروی انسانی و … از همه موثرتر و کاراتر است . به عبارت دیگر اگر عوامل بسیاری را به عنوان چالشهای مطرح و فرا راه رشد، توسعه اقتصاد ایران در نظر بگیریم در آن صورت، به اعتقاد نویسنده این مقاله، مدیریت چالش اصلی و یا فصل الفصول مسایل و مشکلات و چالشهای مطرح اقتصاد کشور است. این گفته و یا مدعا به این مفهوم نیست که ما در کشورمان مشکلاتی در زمینه قوانین و مقررات، ساختار سازمانی، نیروی انسانی، سرمایه، تکنولوژی و … نداریم بلکه منظور آنست که بخش قابل توجهی از مشکلات مزبور می تواند با عامل مدیریت متخصص و متعهد، که لازمه تحول و رشد اقتصادی است، رفع یا تعدیل گردد. نویسنده مقاله حاضر مدت ٣٧ سال در سطوح مختلف اقتصاد کشور به عنوان کارشناس، مدیر، پژوهشگر و مدرس در بخشهای دولتی، خصوصی، تعاونی کار کرده و نارسائی در مدیریت را در ابعاد نظری، عملی با مصادیق و اشکال متعدد بطور جدی و بارز لمس کرده است و آنچه را که در مقاله حاضر ارائه می کند مبتنی بر باور، تجارب و مشاهدات کارشناسی گذشته و موجود می باشد. اینک که چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، در آستانه شروع برنامه چهارم توسعه و آغاز کار مجلس هفتم و انتخابات ر یاست جمهوری، برگزار می شود انتظار آنست که موضوعات و چالشهای اصلی مدیریت و اقتصاد ایران در این رویداد مهم مورد نقد و بررسی قرار گیرد و سازمانهای مسئول اقتصاد کشور و بخصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مسئول اصلی مدیریت و برنامه ریزی کشور از نتایج ، یافته ها و خروجیهای این رویداد مهم استفاده بهینه نماید. مقاله حاضر در پنج بخش تهیه شده ابتدا تحلیلی بر روند اقتصاد کشور در سالهای گذشته صورت گرفته، سپس چالشهای فرا راه اقتصاد ایران تبیین شده، چشم انداز آینده اقتصاد کشور در برنامه چهارم توسعه مطرح شده و در نهایت مدیریت به عنوان چالش اصلی اقتصاد ایران برای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه استدلال و مورد تحلیل قرار گرفته و در بخش پایانی مقاله راهکارهای لازم برای رفع یا تعدیل این چالش مهم در برنامه چهارم توسعه ارائه شده است. امید است با رفع نارسائیهای مدیریتی در کشور، اهداف برنامه های توسعه به نحو و میزان بیشتری تحقق یافته و از این طریق مردم، خانوارها و کشور از جایگاه والاتری، متناسب با استحقاق خود، در جهان برخوردار گردد.