سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
هنگامه رضوی فشکوری – مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
برنامه ریزی تفرجی یکی از جنبه های مهم در چارچوب مدیریت کلان و منطقه ای در توسعه هر کشور محسوب می گردد. این مسئله در مورد مناطق ساحلی دریای خزر نیز صدق می کند. در این مطالعه نوار ساحلی بین شهرستان نوشهر و چالوس به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و اکولوژیکی انتخاب شده است. در این تحقیق به منظور دستیابی به شرایط مدیریت بهینه کاربریهای تفرجی از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با کمک نرم افزار Expert choice به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است. در ابتدا پرسشنامه ای بر اساس تکنیک AHP تهیه گردیده و سپس بین کارشناسان توزیع شد و نتایج آن در وزن دهی و سنجش ارزش عوامل مورد استفاده قرار گرفت این اوزان نشان می دهند کدامیک از عوامل مدیریتی در تدوین برنامه ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند. در این تحقیق بعد از تعیین سطوح سلسله مراتبی، مقایسه زوجی بین مجموعه ها صورت گرفت و ا ز سه کاربری پیشنهادی برای منطقه، کاربری حفاظت برای منطقه به عنوان بهترین کاربری انتخاب گردید. راهکارهای این پژوهش می تواند در بهینه سازی وضع موجود و ساماندهی کاربریهای تفرجی در این مناطق ساحلی مؤثر باشد.