سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین سارنگ – کاندیدای دکتری منابع آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
ابوالفضل شمسایی – دکتری و استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
احمد ابریشم چی – دکتری و استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
رضا مکنون – دکتری و استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مسلما مدیریت موثر زیست محیطی با بررسی توامان بیش از یک آلاینده ممکن است به عنوان مثال، آلاینده های عمده مورد توجه و کنشگر در حیطه آلودگی های آب و هو ا عموما عبارتند از دی اکسید گوگرد ,( SO2)، اکسیدهای نیتروژن ( NOx) و هیدروکربن ها ( HC) برای هوا و نیتروژن ( N)، فسفر( P) و اکسیژن خواهی شیمیایی ( BOD5) برای آب. چندین الگوبرای طبقه بندی اثرات توام چند آلاینده تا کنون شناخته و بررسی شده است که در این تحقیق الگو مبتنی بر پنج دسته بر اساس مطالعات تجربی و آزمایشگاهی مورد توجه و مطالعه قرار می گیرد. این الگو پنج طبقه ای شامل۱) آلاینده های مستقل و بدون کنش،۲) آلاینده های جمع پذیر یا به نوعی آلاینده های با ترکیبات خنثی،۳) آلاینده های کمتر از جمع پذیر یا کاهنده، ۴) آلاینده های بیشتر از جمع پذیر یا هم افزا و در نهایت ۵)آلاینده های متضاد که اثر بخشی یکدیگر در راستاهای مختلف تقلیل می دهند،‌می باشند. تحلیل و مدلسازی اثرات آلاینده های سمی و همچنین آلاینده های مغذی چون نیتروژن و فسفر بر یکدیگر و همچنین بر شاخص های کیفی آب همچون اکسیژن خواهی آب ( DO) عمدتا در یکی از پنج دسته مذکور قابل انجام می باشد. لازم به ذکر است کلیه دسته های ۳ تا ۵ در رده آلاینده های هم کنشی قرار می گیرند. در این مقاله ضمن بررسی پیچیدگی های تعیین استانداردهای زیست محیطی کیفیت آب، رویکردهای مختلف مواجهه با کمبودهای این فاکتور تعیین کننده در مدیریت کارای کیفیت منابع آب مطرح شده است. به عنوان یک راهبرد بررسی مدلهای مبتنی بر آلاینده های چندگانه با لحاظ انواع تعاملات و اندرکنشهای آنها پیشنهاد گردیده است. همچنین ضمن تحلیل و بررسی انواع مدلهای تعاملی آلاینده ها در پنج دسته؛ با تمرکز بر آلاینده های جمع پذیر، مدل حداقل هزینه این نوع آلاینده ها تشریح و در ضمن یک مثال موردی تحلیل عمیق تر صورت می پذیرد