سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

بهروز ریاحی – مدیر کل سیستم های کیفیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مدیر ا

چکیده:

هرچند نقش مدیریت کیفیت جامع به عنوان فرایندی موثر برای بهبود عملکرد سازمانی به اثبات رسیده است، اما ارزش آن فقط ازطریق فرایند اجرای جامع و سنجیده شناخته می شود. هدف این مقاله ترسیم جنبه های کلیدی پیاده سازی تحولات وسیع سازمانی به نحوی است که هر عامل تحولی بتواند بطور سنجیده و معقول و با موفقیت TQM را به اجرا در اورد. در واقع، TQM سیستم های گسترده برای تحول در میاس وسیع است و اصول راهنما و ملاحظات مربوط به این مقیاس تحول در این مقاله ارائه خواهد شد. به عنوان جنبه دیگری از بیان موضوع، انتظارت و ادراکات کارکنان (کارگران، کارمندان و مدیران) جمع بندی خواهد شد، تا برنامه پیاده سازی آنها را درکانون توجه داشته باشد. به طو ویژه درباره مقاومت ذهنی در برابر تحول و راههای برخور با آنها بحث خواهد گردی. این نکته اهمیت دارد که کارگزار یا عامل تحول مقاومت ها را از پیش حدس بزندو طراحی لازم را برای در هم شکستن آنها به اجرا در آورد تا فرایند تحول به دست انداز نیفتد و متوقف نگردد. در مرحله بعد ، مدل پیاده سازی ، از جمله بحثی درباره اصول اساسی و کلیدی ارائه خواهد شد. رهبری پیشنگر را به عنوان دورنمایی تراز اول برای کسانی که TQM را بنیاد می نهند. طرح می کنیم. در سالهای اخیر متن های مربوط به مدیریت و رهبری به طور مدام افزایش یافته اند و کاربردهای متکی بر یافته های پژوهشی به احتمال بیشتر در پی خواهد امد و کامیاب خواهند شد. استفاده از اصول آزموده نیز کارگزار تحول را قادر خواهد ساخت به قول معروف از صفر شروع نکند . در پی پیاده سازی اصول، بررسی اقدامات در مدیریت گذار به سیستم جدید و راههای کمک به نهادینه سازی تحول استفاده خواهد شد و بالاخره باید و نباید های متفرقه پیشنهاد خواهد گردید.