سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا رضایی ارجرودی – کارشناس ارشد راه و ترابری-مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری

چکیده:

امروزه مدیریت کیفیت به عنوان مهمترین و فراگیرترین شیوه نوین مدیریت توانسته است با ارائه ر وشها و الگوهای مناسب، دستگاههای اقتصادی را در ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر یاری نموده و در نتیجه ضرورت بکارگیری آن هر چه بیشتر نمود یافته است . علیرغم اینکه استفاده از ابزار مدیریت کیفیت در ابتدا برای واحدهای صنعتی و سپس خدماتی مطرح گردی د ولی هم اکنون ضرورت بکارگیری هرچه بیشتر آن برای سازمانهای خدماتی، احساس می گردد. در این راستا دستگاهها و مؤسسات دخیل در اقتصاد کشور و ارائه دهنده خدمات حم ل ونقلی از نقش چشمگیرتری برخوردار م یباشند. این مؤسسات حم لونقلی از یک طرف عهد هدار سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت بهره برداری از شبکه زیربنایی حمل ونقلی کشور از قبیل جاده، راه آهن، فرودگاهها و بنادر را دارا بوده و از طرف دیگر مسئولیت ارائه خدمات جابجایی مسافر و کالا با کیفیت مناسب و سطح سرویس مورد انتظار می باشند . بطور مسلم هرگونه استفاده از مدیریت کیفیت د ر این مؤسسات می تواند سرمنشأ اثرات مفیدی در جهت افزایش کارآیی و اثربخشی در زمینه حمل ونقل و در نتیجه در کل اقتصاد کشور باشد . در این مقاله ضمن تبیین و تعریف ساختار سیستم مدیریت کیفیت اهداف اصلی کیفیت در صنعت حمل ونقل و مشکلات موجود در حمل ونقل ریلی تشریح می گردد. در انتها نیز پیشنهاداتی جهت رفع مشکلات موجود در راستای هبود کیفیت خدمات در حم لونقل ریلی بار و مسافر ارائه میشود.