سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین ماجدی اردکانی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

نتایج بررسی های به عمل آمده در ساخت و ساز مناظق زلزله زده چه در ساختما ن های شهری و چه در ساختمان های روستا یی که عمدتاً ساختمان های بنا یی هستند و در بافت های فرسوده قرار گرفته اند، نشا ن می دهد، حلقه گم شده در ساخت و سازها، توجه به مقوله مدیریت ک یفیت در ساخت و ساز است . در ا ین مقاله ضمن اشاره به اهمیت مسکن و کیفیت ساخت و ساز در سیستم کنونی و برشمردن مشکلات فرارو ، فرآیندهای موثر در کیفیت ساختمان را برشمرده و شیوه های اعمال مد یریت ک یفیت در صنعت ساختمان از دیدگاه های برنامه ریزی و اجرا ارائه میگردد.