سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
علی یزدخواستی – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه مدارس در جهان پیشرفته و در حال تغییر، به اجتماعات یادگیرنده تبدیل شده اند . در این مرحله مدرسه فرایند تکامل خود را طی می کند به طوری که به مرکزی برای جامعه یادگ یری بزرگ تر تبدیل می شود . مدرسه مکانی است که همه می توانند از خدمات آن بهره مند شوند . در اجتماعات یادگیرنده، مدرسه از نقش محدود خود به سوی نقش گسترده تری به عنوان " سازنده انسان ها و مرکزی برای تبدیل و پردازش اطلاعات " حرکت کرده است . ما اکنون در عصر و جها ن اطلاعاتی زندگی می کنیم . جهان اطلاعاتی و فراصنعتی نوید رسیدن به شیوه جدید و پیشرفته زندگی را می دهد . برای تحقق این امر، فرهنگ تفاهم و تعهد باید در جهت مصالح همگانی و منابع ملی ایجاد شو د و توسعه یابد . آموزش و پرورش باید از گذر مدارس، چگونگی دست یافتن به ای ن ف رهنگ را نشان دهد . مدارس باید به نیازها ی دانش آموزان پاسخ دهند و مهارت ها و ابزارهایی برای موفق شدن در جامعه در حال تغییر را به آنان عرضه کنند . مدارس کیفی، از نتایج پیاده سازی مدیر یت کیفیت جامع در مدارس بوده و حسن ارتب اط بین کارکنان از جمله معلمان و د انش آموزان و توسعه رفتار آنان در کلاس، اف زایش اثربخشی مدرسه و کاربرد مفاهیم و ابزارهای مدیریت کیفیت جامع را به همراه دارد . ، به طور حتم، ویژگیهای برخورداری از TQM در راستای بهره مندی از وجود مدارس کیفی در آموزش و پرورش، قادر است پاسخ مناسب به تحولات ضروری در این حوزه که نشانه مدارس پیشرفته امروز د ر جهان می باشد را فراهم سازد . این مزیت قادر است مدارس را از وضعیت سنتی به مدارس کیفی تغییر دهد . این مقاله در نظر دارد ضمن طرح مفهوم TQM ، در خصوص اهمیت این موضوع در آموزش و پرورش و به ویژه در مدارس برای دستیابی به الگوی " مدارس کیفی " ، به عوامل مؤثر در برخورداری از این مهم، بپردازد .