سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پدرام امین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب , دانشکده مهندسی عمران , دانشگاه
رضا کراچیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

برداشت آب از رودخانهها به خاطر رشد جمعیت و توسعه کشاورزی و صنعت و همزمان تخلیة فاضلاب به رودخانه ها، برنامه ریزی برای کنترل آلودگی سامانه های رودخانه ای را ضروری ساخته است . در مسأله مدیریت کیفی رودخانهها، معمولاً تصمیم گیرندگان و تأثیرپذیرندگان متعددی با مطلوبیتهای متفاوت وجود دارند . امروزه مدل های رفع اختلاف که امکان درنظر گرفتن نظرات تصمیم گیرندگان مختلف در یک سامانه را فراهم می سازند به تدریج جایگزین مدل های تصمیم گیری چند معیاره می شوند . در این مقاله، یک مدل جدید رفع اختلاف برای تخصیص بار آلودگی ١ در رودخانه ها معرفی می شود . این مدل از یک روش چانه زنی اقتصادی پیشنهاد شده توسط ( Young (1993 استفاده می کند و با اعمال اصلاحاتی از این روش برای رفع اختلاف در مدیریت کیفی رودخانهها استفاده می شود . ورودیهای این مدل، توابع مطلوبیت تصمیمگیرندگان و منحنی تبادل ٢ بین اهداف مختلف موجود میباشند . برای در نظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به توابع مطلوبیت، از هر طرف درگیر در مساله رفع اختلاف، توابع مطلوبیت گروهی از تصمیم گیرندگان و متخصصین در نظر گرفته می شود . برای به دست آوردن منحنی تبادل از روشNSGA_II استفاده می شود که یک الگوریتم ژنتیک جدید برای بهینهیابیهای چندهدفه می باشد . نتایج این مقاله که شاید اولین کاربرد تئوری یونگ را در مدیریت سامانههای منابع آب نشان میدهد، نشاندهنده کارایی مناسب آن است .