سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن رضوانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

از آنجا که اداره جوامع کنونی بدون استفاده از را هح لهای مبتن یبر فنآوری اطلاعات تقریباً غیرممکن بنظر می رسد و مفاهیمی چون دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی ، بهداشت، آموزش و بانکداری الکترونیکی جزء راهبردهای اصلی حکوم تهاست، اهمیت پرداختن به موضوع امنیت اطلاعات بیش از پیش نمایان م یگردد. ب هطور کلی فایروال یکی از محصولات امنیتی پرکاربرد در برقراری امنیت شبک ههای کامپیوتری است. به همین دلیل تکنولوژی فایروا لهای در طول عمر این محصول تغییرات زیادی داشته است. این تغییرات بیشتر به دلیل تولد اید ههای جدید در تهدیدات شبکه ای بوده است. در این مقاله تلاش خواهد شد که اخیرترین تکنولوژی در تولید فایروال معرفی شود. این تکنولوژی که منجر به تولید محصولUTMم یشود، سطوح مختلفی از تهدیدات شبکه ای را کنترل م یکندو پی شبینی م یشود تا چند سال آینده جایگزین فایروا لهای امروزی شود.