سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد کاردان – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر – ایر
حسین بافته چی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشجوی کارشناسی ارشد د

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل در مدیریت موفق سـازمانهای بـزرگ دسترسی به هنگام به اطلاعات طبقـه بنـدی شـده اسـت . داده های مختلف در یـک سـازمان بـزرگ نـه تنهـا در واحـدهای مربوطه که در ارتباط با داده ها و اطلاعـات دیگـر واحـد هـا دارای مؤلفه های مهم در تصمیم سازی مـدیران مـی باشـند . بنابراین ، لازم است با توجه به گسترش خـدمات و تولیـدات سازمانهای بزرگ به پیچیدگی اطلاعات هر واحد به تنهـائی و در ارتباط با دیگر واحدهای سازمانی توجه شود . برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP سامانه است که از قبل جوابگـوئی بـه تمام نیازهای اطلاعاتی را برای واحدهای مختلف سازمانها در بر دارد . واحد های مختلـف در ERP عهـده دار گـردآوری ، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات در امـور مـالی ، پرسـنلی ، انبار ، سفارشات ، فروش و ارائه انـواع خـدمات مـی باشـد . بنابراین در طی سالیان اخیر قالب سازمانهای بزرگ به منظـور تسهیل امر مدیریت ، کاهش هزینه های مرتبط با ذخیره سازی و انتقال اطلاعات ، و بخصوص باهد ف جلب نظر و رضـایت مشتریان ، فرآیندهای اجرائی خـود را از طریـق سـامانه هـایERP . هدایت و برنامه ریزی کرده اند در این مقاله ، ابتدا مقدمه ای بر سامانه های عملیاتی ارائه مـی شود و سپس ERP را معرفی می کنیم . در این راستا ، مراحل تکمیل سامانه ها را تا رسیدن به ERP بیان نمـوده و ویژگـی های مهم آنها را مشخص می سازیم . کلیـات اجـرای سـامانه های ERP ، ممیزی یکپارچه ، و تفاوت ERP با سایر سـامانه ها ارائه می گردد . سـپس مـاژول هـای مختلـف ERP را در بخشهای مالی ، فروش و توزیع ، تولید، منابع انسانی و تغییرو نگهداری معرفی می کنیم . در نهایت مزایای سـامانة ERP را برای شرکتهای توزیع نیروی برق بر می شماریم و اهمیـت رو آوردن این شرکتها را بـه بهـره بـرداری از ERP بـرای برنامـه ریزی منابع سازمانی روشن می کنیم.