سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه هادی – گروه مهندسی پلیمر، بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ت
مهرداد کوکبی – گروه مهندسی پلیمر، بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ت
آرش جعفریان – گروه مهندسی پلیمر، بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ت

چکیده:

یکی از روشهای به کار رفته برای کنترل خواص نهایی لوله های پلیمری، استفاده از سامانه حدید هچرخان اس ت. در این نوع حدیده عضو داخلی ، خارجی و یا هر دو م یچرخند. هنگامی که پلیمر مذا ب طول حدیده را طی م یکند، در اثر چرخش اجزای حدیده، پلیمر مذاب تحت تأثیر دو نیروی فشاری و برشی مسیری مارپیچ را طی م یکند و آرای شیافتگی زنجیر ههای پلیمری از راستای محوری به محیطی تغییر جهت پیدا م یکند. فرم ساده حدیده چرخان به صورت دو استوانه هم مرکز که یک یا هر دو آنها توانای چریدن دارند، درنظر گرفته L م یشود. سیال از فضای بین دو استوانه تحت گرادیان فشار DP/L جریان م ییابد وبه طورهمزمان تحت برش ناشیاز حرکت چرخشی استوان هها قرار م یگیرد. معادلات با استفاده از روش تحلیل عددی مناسب، یعنی روش اجزای محدود (Finite Element Method)حل شده است. برای توصیف رفتار سیال در حالت غیرنیوتنی از مدلقانون توان استفاده شده است. سپس نتایج با داد ههای آزمایشگاهی مقایسه شده است.