سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لادن اصحابی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مھندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی،پردیس دان
شهره فاطمی – دانشیار ، دکتری مھندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی،پردیس دانشکده های ف
بهاره بقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مھندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی،پردیس دان
سمیه مقامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مھندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی،پردیس دان

چکیده:

یک مدل دینامیکی برای پلیمریزاسیون ا مولسیونی متیل متاکریلات در راکتور لوله ای ارائه شده ونتایج آن با داده های تجربی مقایسه گردیده است . در مدل از یک ضریب توزیع محوری (De) بمنظور تطابق توزیع زمان اقامت با داده های تجربی و نشان دادن اختلاط محوری حین واکنش استفاده شده است . سینتیک پلیمریزاسیون معمولی در نظر گرفته شده است . در نتیجه گستره وسیعی از شرایط عملیاتی و منومر ها را در بر می گیرد. مدل مربوط به فراین دهای پیچیده ای نظیر پلیمریزاسیون امولسیونی شامل تعداد زیادی پارامتر می شود ،با توجه به غیر خطی بودن معادلات سینتیک ، معادلات دیفرانسیل پاره ا ی حاصل از بیلان جرم و توده ذرات توسط روش روش تعامد تطبیقی با روشGalerkinحل شده اند و تغییرات درصد تبدیل منومر ، تعدادذرات پلیمر،جرم مولکولی پلیمر، و تعداد رادیکالهای ازاد در طول راکتور ودر زما نهای مختلف بدست امده است . نتایج تجربی حاصل از درصد تبدیل مو نومربا نتایج مدل مقایسه شده اند و روند تغییرات قابل قبولی را نشان می دهند . در مدل حاضر اثر تغییر عددPeclet و زمان اقامت بر شرایط فرایندینظیر در صد تبدیل و تعداد ذرات نشان داده شده است.