سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریسا مقیم پور بیژنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه
سعید صاحبدل فر – دکترای مهندسی شیمی(رئیس گروه پژوهشهای کاتالیستی، پژوهشگاه پتروشیمی)
عباسعلی خدادادی – دکترای مهندسی شیمی(دانشیار دانشکده فنی)

چکیده:

مدل ریاضی یک راکتور بستر متحرک شعاعی برای هیدروژن زدایی پارافی نهای سبک با در نظر گرفتن غیرفعال شدن کاتالیست بدست آمد. سینتیک واکنش هیدروژن زدایی با توجه به برگشت پذیر بودن واکنش پیشنهاد و سینتیک غیرفعال شدن از درجه اول فرض شد. پارامترهای سینتیکی مورد نیاز با آزمون راکتوری در یک راکتور بستر ثابت در مقیاس آزمایشگاهی بدست آمد. برازش داد ههای آزمایشگاهی تطبیق خوبی با مدلهای سینتیکی مورد استفاده نشان م یداد. مدل همچنین عملکرد راکتور صنعتی را با دقت خوبی پیش بینی م یکرد. چنین مدلی را م یتوان برای افزایش مقیاس نتایج یک راکتور آزمایشگاهی بستر ثابت به یک راکتور صنعتی بستر متحرک بکار برد.