سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید حاجی پور – دان
عبدالرضا رحیمی – استا دیار دانشگاه امیرکبیر.
محمدرضا رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-دانشگاه علوم و تحقیقات.

چکیده:

تنش پسماند در قطعات و اجزاء مکانیکی به تنشی گفته می شود که حتی بعد از برداشتن نیروهای خارجی در درون قطعه باقی می ماند. اصلی ترین عامل ایجاد تنش پسماند در قطعه مراحل تولید آن است. یکی از مسائل مهم در فرزکاری انتخاب پارامترهای مناسب ماشین کاری برای کاهش تنش پسماند می باشد، بنابراین دانستن ارتباط این پارامترها با تنش پسماند ضروری به نظر می رسد. پارامترهایی مانند سرعت برشی، سرعت پیشروی، عمق برش، شعاع ابزار، آستانه فرسایش ابزار بر روی تنش پسماند باقی مانده در قطعه تا ثیر دارند. در این تحقیق تاثیرسرعت برشی بر روی تنش پسماند بررسی شده است و تنش پسماند حاصل توسظ روش نیمه مخرب Hole Drilling Strain Gauge اندازه گیری شده است.