مقاله مذهب و باروري: تحليل رفتار باروري گروه هاي مذهبي سني و شيعه شهر گله دار استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۱۹۵ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: مذهب و باروري: تحليل رفتار باروري گروه هاي مذهبي سني و شيعه شهر گله دار استان فارس
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه هاي مذهبي
مقاله موقعيت گروه اقليت
مقاله الهيات ويژه
مقاله شيعه
مقاله سني
مقاله تحليل طبقات چندگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعلق مذهبي و مذهبي بودن (به عنوان عوامل فرهنگي) در بررسي موضوعات جمعيتي، به خصوص باروري، کمتر (دست کم در ايران) مورد توجه قرار گرفته است. سووالات اصلي تحقيق حاضر اين است که آيا ميان دو گروه مذهبي سني و شيعه در زمينه باروري تفاوت وجود دارد؟ آيا اين تفاوت معني دار است؟ و آيا با کنترل مشخصه هاي اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي اين تفاوت معني دار خواهد ماند؟ جامعه مورد تحقيق، شهر گله دار از توابع شهرستان مهر واقع در استان فارس مي باشد. از جامعه مورد نظر تعداد ۳۰۶ نفر زن ازدواج کرده ۱۵-۴۹ ساله (از دو گروه مذهبي شيعه و سني) به صورت نمونه انتخاب شدند و رفتار باروري آن ها با توجه به فرضيات تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. جهت تبيين باروري از سه فرضيه خصايص و ويژگي ها، الهيات ويژه، و موقعيت گروه اقليت استفاده شده است. در تحليل داده ها از روش تحليل طبقات چندگانه استفاده شده است. در تحليل داده ها از روش تحليل طبقات چندگانه استفاده شده است. زنان سني ميزان باروري بالاتري را نسبت به زنان شيعه داشته اند. هر چند بعد از ورود متغيرهاي کنترل، از تفاوت باروري دو گروه مذهبي کاسته شد، اما تفاوت باروري هم چنان معني دار باقي ماند. اين تفاوت مي تواند از طريق پايبندي به ارزش هاي (مذهبي و غيرمذهبي) گروه خودي در مقابل گروه بيروني تبيين شود.