مقاله مراتب تجلي روح در تاريخ (درآمدي بر دايره المعارف علوم فلسفي هگل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فلسفه دين از صفحه ۹۵ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: مراتب تجلي روح در تاريخ (درآمدي بر دايره المعارف علوم فلسفي هگل)
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ
مقاله ديالکتيک
مقاله تجلي و نمود
مقاله مطلق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرنيا حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر حاضر بر آن است که مراتب تجلي روح در تاريخ، بسط آگاهي و تحقق آزادي را در نظام فلسفي هگل، به منزله جامع ترين نظام فلسفي، تبيين و تصوير نمايد. اما ارايه اين تبيين و ترسيم آن تصوير، چنانچه بخواهد مقرون به صحت و بازنماي دقت نظام هگلي باشد، ناگزير است که دايره المعارف علوم فلسفي هگل را مواقف اين تجلي و مدارج آن ترقي در نظر گيرد و بدان طريق، سير تکاملي روح را در گام هاي بلند اين کتاب به نظاره بنشيند.
در اين اثر، «آگاهي» يا «روح» در آغاز، چونان امري ذهني و درون ذات در طلب مطلق و در قالب منطق به سير در مقولات انديشه مي پردازد. اما به دليل محدوديت هاي عالم اثبات و ميل به عالم ثبوت، در کتاب «طبيعت»، اين آگاهي به سمت امر برون ذات و «اشيا» موجود در جهان خارج سوق مي يابد و سرانجام در «فلسفه روح» است که روح به حظ نفس و وحدت محض ميان ذهن و عين، يا انديشه و هستي که اوج آگاهي و کمال آزادي است، دست مي يابد.