مقاله مراجعين به بيمارستان هاي دولتي استان اصفهان در خصوص عوامل موثر بر ميزان تحقق نظام ارجاع چه مي گويند؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۶۹ تا ۶۷۸ منتشر شده است.
نام: مراجعين به بيمارستان هاي دولتي استان اصفهان در خصوص عوامل موثر بر ميزان تحقق نظام ارجاع چه مي گويند؟
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله انگيزش
مقاله بيمارستان هاي آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: مفيد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رجاليان فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از جمله محاسن تحقق فرايند نظام ارجاع، کم کردن پرسنل و تجهيزات و صرفه جويي در مخارج و وسايل، تقسيم متناسب منابع جهت استفاده بهينه آن ها و عدم ايجاد هزينه هاي غير منطقي براي بيماران مي باشد. در اين راستا هدف پژوهش حاضر تعيين عوامل موثر بر ميزان تحقق نظام ارجاع از نظر مراجعين به بيمارستان هاي دولتي استان اصفهان بود تا با دستيابي به آن بتوان بر اين مهم فايق آمد و سيستم سلامت را از مزاياي آن بهره مند ساخت.
روش بررسي: نوع مطالعه توصيفي– تحليلي و پيمايشي بود. مطالعه در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۷ انجام شد و جمعيت مورد مطالعه، مراجعين به بيمارستان هاي دولتي استان اصفهان بوده است. از اين ميان ۵ بيمارستان تابعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان هاي فلاورجان، شاهين شهر، شهرضا و نايين و نيز ۵ بيمارستان دولتي شهرستان اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته است. نحوه نمونه گيري بيمارستان ها خوشه اي بود و در نهايت به صورت نمونه گيري ساده، تعداد ۴۰۰ نفر از مراجعين به بيمارستان ها مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روايي آن توسط صاحب نظران تاييد شد و پايايي آن برابر ۸۵ درصد بود.
يافته ها: آگاهي و رضايت در جوامع شهري و انگيزه در جوامع غير شهري از سطح بالاتري برخوردار است. ۵۱٫۹ درصد از افراد تحت پوشش تامين اجتماعي به سطح اول ارايه خدمات مراجعه مي کردند، در حالي که اين ميزان در افراد تحت پوشش بيمه خدمات درماني ۸۹۰۹ درصد بوده است. ميانگين آگاهي مراجعين از سيستم ارجاع در بين بيمارستان هاي مورد مطالعه، داراي تفاوت معني داري نبود. در حالي که ميانگين رضايت و انگيزه مراجعين از سيستم ارجاع در بين بيمارستان هاي مورد مطالعه داراي تفاوت معني داري (P£۰٫۰۵) بود.
نتيجه گيري: ميزان آگاهي و رضايت از نحوه ارايه خدمات سلامت در سطوح اوليه ارايه خدمات، بر تحقق فرايند سيستم ارجاع از نظر ساکنين شهري و انگيزه از نظر ساکنين غير شهري، عامل موثر در سيستم ارجاع است. از اين رو با سرمايه گذاري در ارتقاي اين عوامل مي توان اطمينان حاصل کرد که سيستم به شکل مفيدتري عمل خواهد کرد.