مراحــــــل اجــــــرای روش تــــــدریس کاوشــــــگری بــــــدین شــــــرح مــــــی باشــــــد:

مرحله نخست(مواجه کردن دانش آموزان با مسئله):در این مرحله تلاش می کنیم مسئله ای را به دانش آموزان ارائـه دهـیم. هدف اساسی این مرحله کمک به فراگیران است تا به تولید دانش یا اطلاعات بپردازند.شـیوه رفتـار معلـم بـا دانـش آمـوزان متعامل بوده و معلم با استفاده از واژه های »بله« یا «خیر« به سوالات دانش آموزان پاسخ می دهد. مرحله دوم(بـر انگیخـتن دانش آموزان برای گردآوری اطلاعات):مرحله دوم مرحله بررسی است و دانش آموزان به گـردآوری اطلاعـات مـی پردازنـد. مرحله سوم(کاربست اطلاعات گردآوری شده):باید تلاش کنیم دانش آموزان را به استفاده از راهکارهای ذهنـی پدیـد آورنـده ترغیــب کنــیم. و دانــش آمــوزان بایــد راه هــایی را کــه در ذهــن در نظــر گرفتــه انــد،در عمــل بــه کــار گیرنــد.

مرحله چهارم(قاعده سازی):در این مرحله دانش آموزان سعی خواهند کرد مسائل را به خوبی قاعده منـد کننـد.این مرحلـه در فراینــد کاوشــگری، حیــاتی اســت.منجر بــه ســازماندهی اطلاعــات در ذهــن و تحکــیم ســاخت شــناختی مــی گــردد. مرحله پنجم(نگاهی به فرایند کاوشگری):این مرحله خاتمه فعالیت کاوشگری است.در این مرحله تـلاس مـی کنـیم بـا ارائـه تکلیفی دانش آموزان را وادار سازیم تا مراحل فکری یا کاوشگری ذهنی خویش را روشن سازند و حتـی بـه صـورت مکتـوب درآورند. [۱] برای مثال ،روش کاوشگری می تواند در آموزش راهبردهای حل مسائل ریاضی به کار برده شود.

روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله :ریشهی یادگیری مبتنی بر حل مسئله را می توان در جنبش آموزش و پرورش پیشرو،بویژه در آثار دیویی پی جویی کرد.او در کتاب دموکراسی و آموزش و پرورش،چنین اظهار کرده است:روش هایی که دایما در آموزش و پرورش رسمی موفقیت آمیز بوده اند…ریشه در موقعیت هایی دارند که سبب تامل،در زندگی روزانه می شود.این روش ها به دانش آموزان شیوه عمل را می آموزند،نه آن که چیزی به آنها بدهند،و انجام دادن تفکر را می طلبد یا آنکه سبب به وجود آمدن پیوند های قصدمند می گردد. [۱]

یادگیری مبتنی بر حل مسئله ،مسائل زندگی واقعی را به عنوان محرکی برای یادگیری به کار می گیرد.این روش را برای اولین بار معلمی ابتدایی به نام کلستین فرینت ابداع کرد.این روش راهبرد یادگیری موثری است که با تقویت تفکر انتقادی، دانش آموزان را برای کسب مهارت حل مشکلات تشویق می کند.فرایند یادگیری مبتنی بر حل مسئله به طور معمول در گروه های متشکل از هفت تا ده دانش آموز و یک معلم اجرا می شود.و نقطه شروع فرایند یادگیری در این روش،تفکر در مورد چگونگی حل مسئلهی مطرح شده است.این روش دانش آموز محور بوده و معلم نقش مشاور و راهنما را دارد. مراحل حل مسئله با روش » دیویی :«روش دیویی دارای ۵ مرحله به شرح زیر است:

۱- مشخص کردن مسئله

-۲ حدس زدن یا مشخص کردن علل مسئله

-۳ در نظر گرفتن راه حلهای ممکن

-۴ انتخاب بهترین راه حل

۵ اجرای راه حل انتخابی و نتیجه گیری.

آقای قاسم رجایی در مقاله الگوی حل مسئله مراحل اجرای این روش را چنین آورده است:.۱ طرح مسأله یا بازنمایی مشکل: مسأله را از راههای مختلف میتوان در ذهن شاگردان ایجاد کرد. قبل از طرح مسأله باید به خصوصیات فراگیران نظیر سن، میزان تحصیلات، رشد ذهنی و عاطفی، ویژگیهای فرهنگی، شرایط اجتماعی و اقتصادی و … توجه کرد. به بیان دیگر مرحله شناسایی یا طرح مسأله ، مرحله ای است که در آن ذهن (افکار یا احساس) شخص با مسأله یا مشکلی رو به رو میشود ۲جمع. آوری اطلاعات : برای این که مشکل یا مسأله دقیقاً مشخص و معلوم شود، ضروری است اطلاعات دقیق دربارهی آن موضوع را جمع آوری کند. البته ضروری است منابع گردآوری اطلاعات از نظر علمی معتبر باشند و اطلاعات جمع آوری شده باید با توجه به معیارهای صحیح وعلمی طبقه بندی شوند.