مراحل اجرای روش تدریس مبتنی بر همیاری: مرحله نخست(بیان هدف): در این مرحلـه هـدف درس بـه صـورت دقیــق و مشــخص بیــان مــی شــود.چون از دانــش آمــوزام همــان رفتــاری را خــواهیم پــذیرفت کــه بیــان کــرده ایــم. دلیــــل ایــــن امــــر آن اســــت کــــه شــــیوه ارزشــــیابی در ایــــن روش بــــه صــــورت ملاکــــی اســــت.

مرحلــــه دوم(ســــازماندهی آرایــــش کلاس):آرایــــش کــــلاس در ایــــن روش بــــه صــــورت دایــــره اســــت. مرحلــه ســوم(ارائه مــواد آموزشــی):در ایــن مرحلــه مــواد آموزشــی لازم در اختیــار دانــش آمــوزان قــرار مــی گیــرد. و دانش آموزان را از نزدیک مورد مشاهده قرار داده و به سوالات آنها جواب داده و در صورت لـزوم کمکـی هـم مـی کنـیم. مرحله چهارم(نتیجه گیری و ارزشیابی):در این مرحله با انجام دادن یک نمونه تمرین و ارائه توضیح یـا بـا پرسـیدن سـوال از دانـــش آمـــوزان درس را بـــه پایـــان مـــی بریم.جـــواب ســـوال هـــایی کـــه مـــی پرســـیم بایـــد روشـــن کنـــد کـــه دانـــــــش آمـــــــوزان بـــــــه هـــــــدف مشـــــــخص شـــــــده دســـــــت یافتـــــــه انـــــــد.

روش بازی: در این روش ، درگیری فعال دانش آموزان ابتدایی با مفاهیم عددی ریاضی مطرح است. در واقع در ایـن روش می توان عملیات و مفاهیم ریاضی را به سادگی به بازی های مختلف تبدیل کرد ، بازی هـایی کـه آموزشـی بـوده و خیلـی موفقیـــت آمیـــز هســـتند.به عنـــوان مثـــال،در زیـــر بـــه دو مـــورد از ایـــن بـــازی هـــا اشـــاره مـــی کنـــیم :

۱٫بازیِ روی خط ها بدو ( آموزش اعداد ) : در این بازی ، معلم عددی را شفاهی می گوید یا روی تخته سـیاه مـی نویسـد . خطوطی به صورت اشکال متمایزی با ترکیب هم ، روی زمین کشیده شده اند . دانش آموز باید عدد مشابه را با دویـدن روی خط های درست بیابد .دانش آموز می تواند با حرکات مختلف دیگر مثل جهیدن ، لی لی کردن و سایر شکل های مناسب نیز عدد مشابه را روی زمین بیابد. معلم هم می تواند قبل از فعالیت دانش آموز، عدد روی تخته را پاک کند و بازی را به صـورت های مختلف در آورد چون بازی های مختلف سبب مـی شـوند ، کودکـان درک دقیقتـری از مفهـوم عـدد پیـدا کننـد. [۱۷] .

۲بازی هایی که توانایی شمارش را تقویت می کنند:

بازی هسبرو((hasbroایده ی خوبی اسـت.این بـازی شـامل قـرار دادن کارت های شماره دار به ترتیب از بیشترین تا کمترین است.بازی یـاتزی((yahtzee بـازی سـاده و سـریع بـرای کـار روی حقایق ضرب و تقویت مهرت های جمع است.این بازی شامل ۵عدد تاس و یک برگه جدول امتیازهاست.بازیکن ها به نوبـت بازی می کنند و هر بازیکن در ابتدای نوبتش هر پنج تا تاس را می اندازد.بعد از آن می تواند در ادامه هر چند تا و هر کدام از پنج تاس را که خواست نگه دارد و بقیه را دوباره بیندازد.بعد می تواند این کار را برای یک بار دیگـر هـم انجـام دهـد.قوانین بازی عبارتند از:

۱فقط تا سه بار می توان تاس ها را انداخت.یک بار در شروع و دو بار دیگر در ادامه -۲با هر دور بازی بایـد حتما یکی از خانه های جدول را پر کرد.اگر شکل تاس ها به هیچ کدام از حالت های ممکن نخورد یا اینکـه نخواهیـد خانـه خاصی را پر کنید،باید حتما در یکی از خانـه هـا امتیـاز صـفر بگذارید.هـدف هـر دور پـر کـردن یکـی از خانـه هـای خـالی جـــــدول و هـــــدف کـــــل بـــــازی هـــــم رســـــیدن بـــــه بیشـــــترین مجمـــــوع امتیـــــاز اســـــت. [۱۱]