سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داوود دومیری گنجی – استادیار دانشگاه مازندران، دانشگاه مازندران، دانشکده مهندسی مکان
عارف رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد – مکانیک دانشگاه مازندران، دانشکده مهندسی مکا

چکیده:

میزان نفوذ و تبخیر اسپری در محفظه احتراق در بازدهی موتور نقش اساسی دارد. اسپری با سرعت بالا در محیط گازی پاشیده شده، جریان اسپری، آن محیط را تحت تاثیر قرار داده و تلاطم محیط نیز، بر تبخیر اسپری مؤثر است. شدت تبخیر متاثر از حرکت قطره و سرعت آن می باشد. در این مقاله تاُثیرات تبخیر اسپری و شکست و نفوذ آن در موتور دیزل در مرحلة اولیة نفوذ اسپریبه صورت عددی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.تاثیر قطرات سوخت بر خطوط جریان و بردار سرعت، تاثیر فشار و دمای اولیه محفظه بر نفوذ و تبخیر قطرات در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای بررسی میزان نفوذ و افزایش تبخیر قطرات در محفظه احتراقمطالعات پارامتریک انجام شده است تا عوامل مؤثر بر این پدیده مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، مهمترین پارامترهای تاثیرگذار در میزان نفوذ و تبخیر قطراتمورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله برای مدلسازی جریان اسپری از مدل قطرات مجزا (DDM) استفاده و برای اولین بار سه مدل مختلف نفوذ قطرات بطور همزمان بررسی شده است.
نتایج بدست آمده از این تحقیق با برخی از نتایج آزمایشگاهی نیز مقایسه شده است. با توجه به نتایج حاصله می توان گفت در شرایطمشابه، نتایج این تحقیق با داده های تجربی همخوانی دارد.