سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هدایت کارگر شورکی – گروه مشاورین سامان آوران توسعه

چکیده:

در جـهانی که بر ط ـبق آن س خن م ـعروف تنها چیز ثابت در آن ” تغییر “ است، یکی از مهمترین توانایی های ساز مان ها انطباق و هم خوانی با این تغییرات و وفق دادن خود با تحولات خارجی است که در این میان نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت و اولویت خاصی بر خوردار است . بخش انرژی نیز به دلیل اهمیت و نقش والای خود در توسعه کلان جامعه ملزم به کسب این توانایی می باشد . نخستین و اساسی ترین گام در راستای پیمودن این راه شناسایی تغییرات سازمانی مورد نیاز جهت هماهنگی با پیشرفت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود که این کار از طریق احصای ک امل اث رات گوناگونی که تحولات نوین جهانی در زمینه فن آوری بر ابعاد مختلف سازمان و مدیریت اعمال کرده است ممکن خواهد بود . مقاله حاضر در پی رسیدن به این هدف ، اثرات مختلف فن آوری اطلاعات بر سازمان و اصلاحات متناسب با آن را در چهار بعد مورد مطالعه قرار می دهد .