مقاله مراحل تکوين کيسه هاي ترشحي اسانس ميوه درحين نمو بکرايي از ديدگاه ساختاري و فيتوشيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مراحل تکوين کيسه هاي ترشحي اسانس ميوه درحين نمو بکرايي از ديدگاه ساختاري و فيتوشيميايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرکبات
مقاله بکرايي
مقاله تکوين کيسه ترشحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتي بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه هاي جنس Citrus (مرکبات)، داراي خاصيت توليد دو رگه هاي فراوان مي باشند. بکرايي، دورگه دو گونه نارنگي(Citrus reticulata L.)  و ليمو شيرين (Citrus limetta Risso.)است که در مناطق مختلف استان فارس يافت مي شود. در اين پژوهش پايه هاي بکرايي در باغهاي جهرم، طي دو سال متوالي مورد بازديد مرتب قرار گرفتند. ميوه هاي اين گياهان در سه مرحله نموي جمع آوري شدند و مراحل مختلف آماده سازي براي بررسي هاي ساختاري آنها با ميکروسکوپ نوري انجام پذيرفت. در مراحل اوليه نمو ميوه، سه گروه بافتي داراي سلول هاي کاملا فشرده و در حال تقسيم بودند و طي تکوين، تقسيم در سلول هاي اپيدرمي کاهش يافت، تمايز بافت پارانشيمي منحصر به افزايش ابعاد سلولها، ضخامت ديواره اي و فضاي بين سلولي شد و تعداد و اندازه دسته هاي آوندي نيزدر طي مراحل نمو ميوه افزايش يافت. شکل گيري کيسه هاي ترشحي در ميوه، به اين صورت مي باشد که بنيان گذاري کيسه منحصر به اولين مرحله تکوين است و همزمان با رشد ميوه، اين ساختار فقط افزايش ابعاد مي دهد. با مشاهدات بافت شناسي ۵ مرحله براي بررسي تغييرات اين ساختار در نظر گرفته شد.
ترکيبات اسانس در پوست ميوه نارس و بالغ توسط دستگاه (Gas chromatography-Mass spectrometry) GC/MS شناسايي شدند. اسانس پوست ميوه نارس و پوست ميوه رسيده، به ترتيب داراي ۲۳ و ۱۶ ترکيب هستند. در نمونه هاي مورد مطالعه، ليمونن به عنوان ترکيب غالب شناسايي گرديد. در عين حال،ترکيبات اسانس در طي تکوين ميوه تغييراتي را متحمل مي شود و به ترکيبات جديدي تحول مي يابد.