سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نسرین تهذیبی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
امیر جوادنیا – کارشناس علوم تربیتی
زهرا ابیضی مقدم –

چکیده:

پژوهش حاضر تحت عنوان مراحل رشد انسان و تربیت جنسی کودکان از نظر اسلاممیباشد. در این پژوهش ما به دنبال شناخت مراحل مختلف رشد انسان از نظر اسلام بوده ودر پی بررسی روشهای تربیت جنسی در این دینمتعالی میباشیم . این تحقیق مشتمل بر مقدمه، مراحل مختلف رشد از نظر اسلام، اهمیت غریزهی جنسیدر زندگی انسان، تربیت جنسی کودکان، درک جنسیت، مراقبتهای لازم در تربیت جنسیکودکان و بحث و نتیجهگیری است .والدین مسوول تربیت و آموزش جنسی کودکان خود میباشند. باید اصول اولیهیجنسیت را به فرزندان خود آموزش دهند. آنان باید زمینه را برای شکلگیری هویت جنسیکودکان فراهم نمایند. بدین معنی که آنان با روشهای آموزشی و حتی با رفتارهای خود،میتوانند به تربیت جنسی کودکان اقدام نمایند. والدین برای اقدام به تربیت جنسی کودکان خود را، ابتدا باید به بررسی ادراک جنسیتیخود بپردازند و در صورت لزوم در نگرشهای خود تجدید نظر کنند تا بتوانند در امر تربیتجنسی فرزندان توفیق یابند . در تربیت جنسی کودکان باید به نکاتی توجه کرد و مراقبتهایی را مبذول نمود کهعبارتند از: مراقبت در لباس پوشیدن کودکان، مراقبت در مکان و زمان خواب آنها، مراقبتدرر توالت رفتن و استحمام فرزندان و مراقبت در پاسخ دادن به پرسشهای جنسی آنان در هرقسمت نکات لازم تذکر داده شده و سعی شده تأثیر هر توجه در تربیت جنسی بررسی شود. و در پایان مقاله سعی کردهایم مباحث را جمع بندی کنیم و به نتایجی با عنوانیافتههای پژوهش دست یابیم