مقاله مراحل رفتار تميز كردن بين دندان بر اساس الگوي فرانظريه اي در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهر يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مراحل رفتار تميز كردن بين دندان بر اساس الگوي فرانظريه اي در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهر يزد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي فرا نظريه اي
مقاله خودكارآمدي
مقاله موازنه تصميم گيري
مقاله رفتار خود مراقبتي دهان و دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: مروتي شريف ‌آباد محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حائريان اردكاني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماريهاي دهان و دندان اثرات زيانباري را در دوران كودكي و سنين بالا دارند و ۵-۱۰ درصد از كل هزينه هاي مراقبت بهداشتي را شامل مي شود. الگوي فرانظريه اي، چگونگي و زمان مراحل تغيير رفتار را پيش بيني مي كند. مطالعه حاضر با هدف تعيين مراحل رفتار تميز كردن بين دندان بر اساس الگوي فرانظريه اي در دانش آموزان دختر و پسر مقطع پيش دانشگاهي شهر يزد انجام شد.
روش بررسي: پژوهش حاضر مطالعه اي مقطعي است كه بر روي ۳۶۱ نفر از دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهر يزد كه طي نمونه گيري خوشه اي از ۸ مدرسه انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي كه روايي و پايايي آن تاييد شده و شامل مشخصات دموگرافيك، سوالات خودكارآمدي، موازنه تصميم گيري (فوايد درك شده و موانع درك شده) و مراحل تغيير رفتار تميز كردن بين دندان بود، كه به صورت خودگزارشي تكميل و داده ها از طريق نرم افزارآماري SPSS تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: %۵۴٫۸ دختر و %۴۵٫۲ پسر با ميانگين سني ۱۷٫۵۳±۰٫۵۵ سال در اين مطالعه شركت كردند. %۵۰ (۱۷۹ نفر) در مرحله پيش تفكر، %۵٫۳ (۱۹ نفر) در تفكر، %۲۴٫۱ (۸۷ نفر) آمادگي، %۸٫۶ (۳۱ نفر) عمل و %۱۲٫۵ (۴۵ نفر) در مرحله نگهداري رفتار تميزكردن بين دندان بودند. مراحل تغيير با خودكارآمدي (r=0.33) و فوايد درك شده (r=0.19) ارتباط مثبت و معني دار و با موانع درك شده همبستگي معكوس و معني داري (r=-0.19) داشت. سازه هاي خودكارآمدي، موانع و فوايد درك شده رويهم رفته %۱۵ از واريانس مراحل تغيير رفتار را پيش بيني كردند كه در اين ميان خودكارآمدي (b=0.212) قويترين پيش بيني كننده بود.
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد كه اكثر دانش آموزان در مرحله پيش تفكر بودند و احتمالا در آينده در معرض پوسيدگي دندان بيشتري قرار دارند، مي توان از الگوي فرانظريه اي جهت تعيين استراتژيهاي مربوط به هر يك از مراحل تغيير رفتارخود مراقبتي دهان و دندان به منظور پيشرفت و نگهداري رفتار در مداخلات و برنامه هاي آموزشي استفاده كرد.