مراحل تحقيق

۱- تعیین مسئله پژوهش

۲- مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد تحقیق

۳- تعیین اهداف

۴- ارائه فرضیات

۵- مشخص کردن طرح تحقیقی مناسب

۶- تعریف جامعه و انتخاب نمونه ای به اندازه مناسب

۷- جمع آوری اطلاعات

۸- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

۹- تفسیر اطلاعات به دست آمده و بحث و نتیجه گیری درباره آنها

۱۰- تهیه گزارش تحقیق

یا به طور خلاصه :

۱- برنامه ریزی ( شامل بیان مسئله و مطالعه منابع)

۲- طرح ریزی روش اجرا ( انتخاب طرح تحقیق، تعیین جامعه و انتخاب نمونه)

۳- جمع آوری اطلاعات

۴- تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده

۵- گزارش نتایج به دست آمده

براساس گفته تاکمن مراحل روش تحقیق چنین است:

۱- تعیین مسئله: تعیین مسئله مشکل ترین مرحله از مراحل تحقیق است. زیرا در این مرحله نه تنها باید حیطه ای را که مسئله در آن قرار دارد کشف و تعیین کرد، بلکه باید مسئله معینی رابرای پژوهش انتخاب نمود.

۲- تعیین فرضیه: پس از آنکه مسئله تعیین شد، پژوهشگر به کمک استدلال های قیاسی و استقرایی راه حل یا راه حلهایی بیان می کند و نتایج بعدی را حدس میزند و روابط بین متغیرهایی که در مسئله شناسایی و تعیین کرده است را بیان می کند.

۳-تعیین ونام گزاری متغیر ها:پس از تدوین فرضیه محقق باید کلیه متغیر هایی راکه در فرضیه یا به طور کلی در پژوهشی مطرح است را تعیین و نام گذاری کند.

۴- تعاریف عملیاتی: یعنی بیان کردن متغیر به صورت قابل مشاهده و اندازه گیری برای سهولت کنترل و بررسی۔

۵- انتخاب طرح تحقیق : طرح تحقیق، عملیات معینی است که به منظور آزمودن فرضیه در شرایط مشخصی اجرا می شود.

۶- تعیین و ساختن روش های اندازه گیری و مشاهده: یعنی در این مرحله پژوهشگر روش های مشاهده و اندازه گیری متغیرها را معین می کند.

۷- اجرای آزمایش توسط محقق.

۸- تجزیه و تحلیل آماری: یعنی پژوهشگر پس از جمع آوری اطلاعات، داده های گردآوری شده را با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و نتایج را به جامعه ای که نمونه را از ان انتخاب کرده است تعمیم میدهد.

۹- تهیه گزارش پژوهشی: یعنی پژوهشگر نتایج حاصله را به صورت مدون ارائه می دهد. برای تهیه گزارش روش های مختلفی وجود دارد.