اگر این مهم انجام شود، اشتباهات طرح تهیه شده مشخص می شود. اطلاعات ارائه شده در این فصل حاصل برخی از ایده هایی است که طی سالهای گذشته از تجارب محققین مختلف جمعآوری شده است. مطمئناً آگاهی از آنها می تواند دانشجو را در به اتمام رساندن سادهتر دوره تحصیلات تکمیلی کمک نماید. در این دستورالعمل کمتر به جنبههای مربوط به شرایط اجرایی آزمایش، نیازهای آن، مسائل مربوط به اندازه نمونه مناسب، نحوه اجرای آزمایش های مزرعه ای، دستگاهی و انتخاب آزمونهای آماری پرداخته است (موضوع مباحث ارائه شده در کتاب روش تحقیق در علوم زیستی) بلکه این دستورالعمل به بسیاری از جنبههای اجرایی و موضوعاتی همچون نحوه نوشتن پروپوزل ا، انتخاب کميته مشورتی و حمایتی، نحوه ارائه سمینار دفاع از تز و چگونگی گرفتن بودجه و در نهایت استراتژی هایی برای نوشتن مقاله در طی فرآیند تز میپردازد.

مطمئناً بسیاری از این ایدهها می تواند برای دانشجویان دورههای تحصیلات تکمیلی که تحت راهنمایی اساتید هستند قابل استفاده باشد، با این حال استفاده از این دستورالعمل هیچ تضمینی در بروز موفقیت ندارد. دانشجو برای ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت خود باید با مشاور خود مشورت کند، احتمالاً بهترین پیشنهاد برای دانشجویانی که در این مورد شک دارند این است که برای انجام تحقیق خود، به تنهایی عمل نکنند و مراحل مختلف تز را با راهنمایی انجام دهند.

دانشجو باید از کمک و یاری مالی و معنوی استاد راهنما استفاده نماید و به طور دایم در تماس با مشاور خود باشد به طوری که هر دو در جریان وقایعی که در طول اجرای تز میافتد، باشند. اگر این موارد انجام شود شانس بیشتری وجود دارد که دانشجو بتواند با موفقیت و خنده بر لب، پروژه .خود را به اتمام رساند برای ارائه طرح پیشنهادی تحقیق و نتایج حاصل از اجرای آن شش مرحله مشتمل بر فکر کردن (مرحله اول)، آماده نمودن پروپوزال (مرحله دوم)، انجام تحقیق (مرحله سوم)، نوشتن مقاله تحقیق (مرحله چهارم)، مشارکت نتایج و دستاوردهای تحقیق با دیگران (مرحله پنجم) و ویرایش و بازنگری مجدد مقاله تحقیق (مرحله ششم) معرفی شده است.