مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

مدل سازی در این قدم، مسأله و هدف تصمیم گیری به صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم، در آورده میشود. عناصر تصمیم شامل (شاخص های تصمیمگیری)

و )گزینههای تصمیم) میباشد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند شکستن یک مساله با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است. سطح بالا بیانگر هدف اصلی فرآیند تصمیمگیری است. سطح دوم، نشان دهنده شاخص های عمده و اساسی که ممکن است به شاخصهای فرعی و جزئیتر در سطح بعدی شکسته شود، میباشد. سطح آخر گزینههای تصمیم را ارائه میکند. در (شکل (۲ سلسله مراتب یک مساله تصمیمگیری نشان داده شده است.

با توجه به اینکه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سنتی، امکان انعکاس سبک تفکر انسانی را بطور کامل ندارد و به عبارت دیگر، استفاده از مجموعه های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد،

بنابراین بهتر است که با استفاده از مجموعههای فازی (بکارگیری اعداد فازی) به پیشبینی بلند مدت و تصمیمگیری در دنیای واقعی پرداخت. یکی از روش های اجرای تحلیل سلسله مراتبی فازی روش تحلیل توسعهای چانگ است که در سال ۱۹۹۶ ارایه گردید. اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد مثلثی فازی هستند.