فصل بندی پایان نامه به ترتیب باید به صورت:

مقدمه

فصل اول: کلیات یا طرح تحقیق پایان نامه (این قسمت بر اساس الگوی هر مؤسسه آموزش عالی یا دانشگاه آورده می شود).

فصل دوم: بررسی منابع

فصل سوم: مواد و روشها

فصل چهارم: نتایج

فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج

منابع مورد استفاده

از آنجا که قسمت های یاد شده در بالا در فصل پنجم توضیح داده شده است از ذکر مجدد توضیحات خودداری میگردد.

پس از نگارش و تکثیر صفحات به تعدادی که لازم است، میبایست در جهت صحافی آن اقدام نمود. ذکر این نکته ضروری است که قبل از صحافی می باست کمیته تخصصی دانشکده یا دانشگاه آن را تصویب نمایند تا انطباق آن با ضوایط تأیید گردد. در صورت وجود نقص دانشجو موظف به رفع نقص می باشد. در صورت عدم وجود نقصی دانشجو میتواند پایان نامه را جهت صحافی تحویل بگیرد.

در مرحله صحافی روی جلد مطابق با آنچه که قبلاً توضیح داده شد آماده میگردد. در قسمت عطف عنوان پایان نامه، نام و نام خانوادگی دانشجو و سال دفاع از پایان نامه ذکر میگردد. همچنین در قسمت پشت جلد پایان نامه تمام آنچه بر روی جلد آمده است به زبان انگلیسی نوشته میشود.