سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

آرین اشراقی – شرکت نفت و گاز پارس
مونا معیری – شرکت نفت و گاز پارس
داریوش ماسوری – شرکت نفت و گاز پارس

چکیده:

با توجه به نیاز روز افزون جوامع بشری به منابع انرژی، استفاده از مخازن نفت وگاز فرا سـاحل شـتاب فزاینـده ای یافتـه است، که این مهم نیاز به احداث خطوط لوله دریایی، جهت انتقال مواد نفتی از سکو بـه خـشکی را مـی طلبـد . یکـی از مرسوم ترین روشها، استفاده از کشتی لوله گذار برای احداث این خطوط می باشد . این مقاله به بررسی مراحل احداث و بازرسی حین نصب خطـوط لولـه دریـایی، آشـنایی بـا تجهیـزات و دسـتورالعملهای مرتبط و انتخاب نوع و جنس لوله های به کار رفته با توجه به شرایط محیطی و کاری می پردازد . همچنین معرفی قسمتهای مختلف کشتی لوله گذار، فرایندهای آماده سازی لوله و جوشکاری آنها، نوع پوشـش، سیـستم حفاظت کاتدی و بازرسی های مرتبط از مطالبی است که در این مقاله بررسی خواهد شد . رعایت دقیق دستورالعملها و اشراف بر مراحل نصب و بازرسی، موجب بالابردن سط ح کیفی عملیات لوله گـذاری خطـوط لوله و جلوگیری از وقوع حوادثی که به طبع آن شاهد نشت مواد نفتی به دریا و زیانهای مالی و زیست محیطـی خـواهیم بود، می شود .