سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ژیلا پوررضایی – مرکز آموزشی و درمانی کودکان قدس قزوین
معصومه شکارسرایی – مرکز آموزشی و درمانی کودکان قدس قزوین
ابوالفضل اصفهانی – مرکز آموزشی و درمانی کودکان قدس قزوین
مهدی طاهر خانی – مرکز آموزشی و درمانی کودکان قدس قزوین

چکیده:

سوختگی نوع جراحت پوست یا غشاهای مخاطی ( مثل پوشش دهان , معده ملتحمه ومجاری ه وایی ) اسـت کـه در اثـر گرمای و یا سرمای بیش از حد و یا مواد شیمیایی و غیرو ایجاد می شود . جراحت سوختگی می توانـد از ایـن هـم فراتـر رود و ساختمانهای زیر پوست مثل ماهیچه ها , استخوانها , و اعصاب و رگهای خونی را نیز گرفتار کند . اهداف : بررسی مراقبت از سوختگی می باشد . مواد و روش ها : این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی از ۱۵ سوال بصورت پرسشنامه تهیـه گردیـد و بـین ۷۴ نفـر از پرسـنل بیمارستان شهید رجایی ( پرستار و پزشک ) علل الخصوص بخش سوختگی توزیع گردید از ۷۴ نفـر , ۳۵ نفـر %)۵۱/۳۱) چنـد درصد افراد دراثر سوختگی جان خود را از دست میده ند البته با توجه به نـوع سـوختگی و انـدام سـوخته شـده %۲۵ را تیـک زدندچند درصد سوختگی از نوع درجه یک قابل درمان می باشد ۲۸ نفر %) ۳۷/۸۳) به این سوال %۱۰۰ قابل درمان ویا حداقل باعث مرگ مصدوم نمیگردد . از نوع درجه ۲ ، ۳۳ نفر %)۴۴/۵۹) جواب %۵۰ بر اساس تجربه کار خود , و قابل درمان و سوختگی از نوع درجه ۳ ، ۳۰ نفر %)۴۰/۰۵) به این سوال %۲۵ قابل درمان می باشد . و اگر هم قابل درمان باشد علایـم سـوختگی اکثـراً روی اپیدرم باقی می ماند . آموزش کمکهای اولیه چه کمکی به فرد می کند آکثر قریب به اتفاق موافق آموزش کمکها اولیه بـه افراد از طریق صدا و سیما بودند . بنابرین از لحاظ آماری ارتباط معنی داری بین مرگ و میر و مراقبت افراد و آمـوزش و درجـه سوختگی افراد وجود دارد . یافته ها : تحقیقی در بخشهای سوختگی بیمارستان موسی کاظم ( ع ) اصـفهان از فـروردین ۱۳۷۹ لغایـت اسـفند ۱۳۸۰ انجـام گردیده است این تحقیق یک مطالعه مشاهده ای و گذشته نگر بوده که بر روی ۱۹۳۲ نفر , بیماران پذیرش شده در بخش های سوختگی مردان , زنان و اطفال و مراقبت های ویژه بیمارستان امام موسی کاظم ( ع ) شـهر اصـفهان و در سـال ۱۳۸۱ انجـام و جمعیت به صورت سر شماری مورد مطالعه قرار گرفته است داده ها با ا ستفاده از چک لیست از پرونده های بیماران جمع آوری شده و متغیرهای سن , جنس , شغل , محل سکونت , بخش بستری , محل سوختگی , تعدادروز های بستری , وقوع فـوت و علـت فوت مورد بررسی قرار گرفته اند و بر اساس نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند نتایج ذیل حاصل گردید کودکان کمتـر یـ ا مساوی پنج سال , %۲۱/۴ مردان , , %۶۰ زنان خانه دار %۲۸/۸ و دانش آموزان %۲۲/۳ بیماران پذیرش شده بودند و شـایعترین عوامل سوختگی به ترتیب مواد اشتعال پذیر و مایعات داغ بوده است و %۳۳ بیماران از ۱ تا ۳ روز بستری شده اند . در مجمـوع %۱۸/۸ بیماران فوت شده بودند درص د فوت , میانگین تعداد روزهای بستری و درصد سوختگی در زنان بطور معنی داری بیشتر از مردان بوده است همچنین فوت در افراد بالای ۱۵ سال حدود سه برابر افراد زیز ۱۵ سال رخ داده اسـت بـا توجـه بـه نتـایج تحقیق , سوختگیها عمدتاً در منازل اتفاق افتاده است . نتیجه گیری : در ک ل با توجه به متغیرهای مثل درجهء سوختگی و سن افراد و جنس و نوع مراقبت های بیمارستانی و آمـوزش کمکهای اولیه افرادمی توان گفت که می توان تا حدودی جلوی مرگ ومیر بعضی از افراد را گرفت