سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی پوروالی – اصفهان

چکیده:

اقدامات سریع و کامل در سوختگیها ، بقاء بیماران را بیشتر می کند و اقدامات مرحله به مرحله ، احیاء بیمار را سرعت بخشیده و احتمال اشتباه را کاهش می دهد . هدف از این مطالعه بررسـی و توضـیح احیـاء مرحلـه بـه مرحلـه بیمـاران دچـار سوختگی قبل از انتقال به بیمارستان و در محل حادثه با تکیه بر مایع درمانی بیماران می باشد . روش اجرا : این مطالعه بر اساس مرور مقالات متعدد و جستجو بر اساس لغت کلیدی در مدلاین و دیگر سایتها می باشد . ایـن مقالات بیشتر از انگلستان و آمریکا و هر کدام روی دهها بیمار دچار سوختگی انجام گرفته است و یا با مـشورت بـا متخصـصان مربوطه وبررسی مدارک معتبر عل می تنظیم گردیده و به زبان انگلیسی می باشد . مطالعات اکثـراً در سـالهای ۲۰۰۲ تـا ۲۰۰۵ بوده و نتایج آن در کشرهای پیشرفته به اثبات رسیده و کاربرد دارد . بحث و نتیجه گیری : بر اساس این مطالعه ، مراحل احیـاء قبـل از انتقـال بـه بیمارسـتان شـامل : -۱ متوقـف کـردن پروسـه سوختگی -۲ سرد کردن محل سوختگی -۳ پانسمان محل -۴ برطرف کردن عوامل تهدید کننده حیـات -۵ تخمـین درجـه و شدت سوختگی -۶ محاسبه مایعات دریافتی داخل رگـی -۷ بـی درد کـردن بیمـار -۸ انتقـال بـه بیمارسـتان جهـت کـاهش اشتباهات تیم احیاء و اطلاع از مراقبات صورت گرفته جهت ادامه درم ان ، فرمی شامل اطلاعات بیمـار ، جـدول تعیـین درجـه سوختگی و چارت بالانس مایعات ، ضمیمه مقاله شده است