سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نفیسه محمدیان – پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین ش
ابوالحسن مبشری – پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین ش
حسین ثقفی فر – پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین ش
ساره فروتن – پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین ش

چکیده:

بررسی آمار فاز جبههی موج باقیمانده ، یا فاز پساز انتشار درون تلاطم جو با حذف چند مد زرنیک، اولین تخمین عملکردنهایی یکسیستم اپتیکتطبیقی است. در این مقاله میزان ابیراهی جبههی موج با استفاده از ضرایب زرنیک و ریشهی مربع میانگین خطای جبههی موج باقیمانده برای تلاطم فاز ، پساز تصحیح وجهی بدست آمده است و با نتایج تحلیلی مقایسه و بحث شده است . سپسکیفیت تصویر با محاسبهی نرخ اشترل بررسی شده است. نتایج بدست آمده به منظور بررسی تغییرشکل و تصحیح آینههای تغییرشکل پذیر در مرتبهی مختلف ابیراهیها مفید است.