سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – استادیار، عضو هیئت علمی و رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه مازندران
علی اکبر رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی پیام نور ساری
سیدعلی اکبر حسین زاده اطاقسرا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده:

سازمان ها با شناخت مزیت های استراتژیک، به انتخاب استراتژی هایی متناسب با عوامل داخلی و خارجی خود، اقدام می کنند. این گزینش استراتژیک تنها با شناخت عوامل داخلی سازمان اعم از نقاط قوت و ضعف سازمان و شناخت عوامل خارجی آن اعم از فرصت ها و تهدیدهای محیطی میسر می شود. ماتریس SWOT، ابزاری است که نه تنها به بررسی عوامل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها را نمایان می سازد، بلکه مناسب ترین استراتژی ها را برای سازمان با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی آن شناسایی می نماید. در این مقاله، پس از تبیین برنامه ریزی استراتژیک، بررسی سیستماتیک عوامل داخلی . خارجی و و ارائه مصداق هایی در سازمان ها در قالب مربعی صورت گرفت، سپس، با شناسایی نارسایی های عملکردی و نارسایی های محیطی به شناخت آسیب ها، محدودیت ها، مسائل و مزیت های رقابتی که سازمان در آینده با آن مواجه می شود. پرداخته شد. پس از ارائه دلایل، مشاهده شد که این ماتریس به تنهایی ابزار موثری برای انتخاب استراتژی های سازمان نیست، بنابراین راهکار مناسب برای حل این مسئله در انتهای مقاله ارائه شد.