مقاله مرثيه سرايي در ادب فارسي و عربي با تکيه بر مقايسه مرثيه ابوالحسن تهامي و مرثيه خاقاني شرواني (عنوان عربي: إنشاد المراثي في الأدبين الفارسي والعربي دراسة مقارنة بين مرثيتي أبي الحسن التهامي وخاقاني الشرواني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: مرثيه سرايي در ادب فارسي و عربي با تکيه بر مقايسه مرثيه ابوالحسن تهامي و مرثيه خاقاني شرواني (عنوان عربي: إنشاد المراثي في الأدبين الفارسي والعربي دراسة مقارنة بين مرثيتي أبي الحسن التهامي وخاقاني الشرواني)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرثيه
مقاله مرثيه سرايي
مقاله رثا و شعر رثايي
مقاله مدح
مقاله ادبيات ديني و مذهبي (كليد واژه عربي: المراثي
مقاله إنشاد المراثي
مقاله الرثاء والشعر الرثائي
مقاله المديح
مقاله الآداب الدينية والمذهبية)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني نيا ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: پوريزدان پناه كرماني آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسي:
در گفتار حاضر، به شيوه سندکاوي، مرثيه سرايي و گونه هاي آن در ادب فارسي و عربي بررسي مي شود؛ و اينکه در هر يک از ادب فارسي و عربي، روند و جريان مرثيه سرايي به چه صورت بوده و مرثيه سرايي در اين دو ادب چه سيري را طي کرده است، نقطه آغاز آن کجا است و کداميک از شاعران پارسي و تازي مرثيه سروده اند و هر کدام در چه مرتبه و جايگاهي قرار دارند.
مبناي کار در اين مقاله، مقايسه مرثيه خاقاني در مرگ فرزندش رشيدالدين که در سنين جواني فوت كرده ــ براي نمونه مرثيه سرايي در ادب فارسي ــ و مرثيه ابوالحسن تهامي در مرگ فرزندش ابوالفضل که در نوجواني در گذشته ــ براي نمونه در ادب عربي ــ است؛ تا با بيان وجوه اشتراک و افتراق اين دو مرثيه، وضعيت مرثيه سرايي در ادب فارسي و عربي به گونه بهتري مشخص شود.