مقاله مردم سالاري و رشد اقتصادي: بررسي کمي جهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مردم سالاري و رشد اقتصادي: بررسي کمي جهاني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد سياسي
مقاله داده هاي ترکيبي
مقاله مردم سالاري
مقاله رشد اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگري عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: از مهم ترين مسايلي كه امروزه دغدغه بسياري كشورهاست، رشد اقتصادي و تلاش براي دموكراتيك شدن است. از اين رو هدف اين مقاله، بررسي ارتباط مردم سالاري و رشد اقتصادي است.
روش: با استفاده از آمارهاي ۶۲ کشور، طي دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ و با استفاده از مدل داده هاي ترکيبي تاثير مردم سالاري بر رشد اقتصادي بررسي شده است. بدين منظور جهت انجام تحليل هاي آماري و اقتصاد سنجي از نرم افزارهاي Stata8 و Eviews5 استفاده شده است.
يافته ها: نتايج تخمين هاي اقتصادسنجي تاثير مثبت و مهم مردم سالاري بر رشد اقتصادي را نشان مي دهد. همچنين رشد اقتصادي به طور منفي با تورم، جمعيت شهري، مخارج مصرفي دولت و به طور مثبت با سرمايه هاي انساني، سرمايه گذاري، رشد جمعيت، نيروي کار زنان و جمعيت فعال ارتباط دارد.
نتايج: بهبود نهادهاي دموکراتيک (کيفيت نهادي) براي رشد اقتصادي سودمند است. همچنين براي رسيدن به رشد بيشتر در جامعه بايد سياست هايي را اجرا كرد كه موجب افزايش سطح تحصيلات، ايجاد نهادها دموکراتيک، عدم دخالت دولت در اقتصاد، افزايش سرمايه گذاري و مشارکت افراد به خصوص زنان، در امور اقتصادي گردند.