مقاله مردم سلامت خود را چگونه ارزيابي مي کنند: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۳۵۵ تا ۳۶۳ منتشر شده است.
نام: مردم سلامت خود را چگونه ارزيابي مي کنند: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت
مقاله وضعيت سلامتي
مقاله ادراک سلامت
مقاله مطالعه جمعيتي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني نيا مريم سادات
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: آذين سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آيين پرست افسون
جناب آقای / سرکار خانم: اميدواري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزدي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: مفتون فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي سلامت توسط فرد يا سلامت خود گزارشي (Self-rated health) به عنوان يک شاخص شناخته شده بين المللي در تحقيقات سلامت همگاني و اپيدميولوژي داراي کاربردي گسترده است. اين مطالعه مقطعي بر آن بوده است تا به بررسي سلامت گزارش شده توسط افراد در ايران بپردازد.
با طراحي مطالعه اي مقطعي افراد در سنين ۶۵-۱۸ سال بعنوان جمعيت هدف مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه گيري به روش طبقه بندي شده خوشه اي به تفکيک استان هاي کشور انجام شد. سطح سلامت با استفاده از يک سوال «در حال حاضر سلامت خود را چگونه ارزيابي مي کنيد؟» اندازه گيري شد. ساير متغير هاي مورد نياز نيز با استفاده از ابزار طراحي شده جمع آوري شد. در مجموع، ۲۷۸۸۳ نفر مورد مطالعه قرار گرفته و ميانگين سني جمعيت ۳۲٫۷ سال (=۱۱٫۸ انحراف معيار) بود. بيشتر افراد وضعيت سلامت خود را «بسيار خوب» (۱۷٫۵ درصد) و «خوب» (۵۴ درصد) ارزيابي نموده و وضعيت سلامت در سطح «بسيار بد» ۰٫۸ درصد گزارش شد. نتايج تحليل رگرسيون لجستيک نشان داد عوامل اقتصادي-اجتماعي از قبيل وضعيت اشتغال، سطح درآمد و شهر محل سکونت تاثير بسزايي بر سطح سلامت افراد دارد.
نتايج اين مطالعه جمعيتي نشان داد بيشتر مردم ايران (۷۱٫۵ درصد) سلامت خود را به صورت «بسيار خوب يا خوب» ارزيابي مي نمايند. انجام مطالعات دوره اي بررسي سطح سلامت جمعيت با در نظر داشتن عوامل تاثيرگذار بر سلامت بوي‍‍ژه از منظر تعيين کننده هاي اقتصادي-اجتماعي توصيه مي شود.