مقاله مروري برمباني اخلاق و اخلاق پزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: مروري برمباني اخلاق و اخلاق پزشکي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق
مقاله اخلاق اسلامي
مقاله اخلاق پزشکي
مقاله فلسفه اخلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدمرتاض سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: گرشاسبي احيا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: اخلاق پزشكي قلمروي است كه چهار حوزه مهم، يعني: فلسفه، پزشكي، فقه و حقوق در آن بايد مدنظر قرارگيرد. هدف اخلاق پزشكي، حل دشواري هاي اخلاقي خاص است كه به واسطه عمل پزشكي و تحقيق هاي زيست شناسي به وجودمي آيد. پرداختن به اخلاق پزشكي به تحليل مفاهيم اخلاقي و تدوين نظامي بر اساس آن نياز جدي دارد؛ براي نيل به اين هدف، شناخت مباني و فلسفه اخلاق، قدم اساسي و اوليه است. پزشكان، با توجه به اينكه نه فيلسوف اند و نه دين شناس يا حقوقدان، به شناخت و آشنايي دقيق با بحث هاي فلسفي و دين شناختي مسايل اخلاقي نيازدارندتاتصميم گيري هاي آنها بر مبناي پايه هاي درستي صورت گيرد. كمبود چنين مباحثي در اخلاق پزشكي، دليل اصلي نگارش اين مقاله است.
نتيجه گيري: در اين مقاله با مرور منابع معتبر، مباني و فلسفه اخلاق بررسي و تلاش شده به سوال هاي زير پاسخ داده شد.
تعريف مفاهيم اخلاقي چيست؟؛ ۲- منشا پيدايش احكام و دستورهاي اخلاقي چيست؟؛ ۳- مفهوم خوب و بد يا حسن و قبح چيست؟؛ ۴- اصل در جملات اخلاقي انشا است يا اخبار؟ به عبارت ديگر، گزاره هاي اخلاقي جعل مي شوند يا كشف؟؛ ۵- معيار فعل اخلاقي، وظيفه، غايت و نتيجه، سود و منفعت، تمجيد ديگران، لذت، فضيلت و يا … است؟؛ ۶- عناصر ارزشمند در عملي اخلاقي كدامند؟؛ ۷- شرايط مسووليت اخلاقي چيست؟، ۸- رابطه اخلاق باحوزه هاي مرتبط چيست؟ ۹- روش مطلوب اخلاقي کدامست؟ ۱۰- هدف اخلاق چيست؟ و در انتهابه مبناي اخلاق پزشکي ازديدنويسندگان مقاله بطورمختصراشاره شده است.