مقاله مروري بر اپيدميولوژي ديابت بارداري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۵۱۰ تا ۵۲۵ منتشر شده است.
نام: مروري بر اپيدميولوژي ديابت بارداري در ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت بارداري
مقاله اپيدميولوژي
مقاله مطالعه مروري
مقاله عوامل خطر
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جان قرباني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: انجذاب بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هرچند ديابت بارداري يکي از عوارض شناخته شده آبستني مي باشد، اپيدميولوژي آن در ايران به طور منظم بررسي نشده است. هدف از اين مطالعه، مرور داده هاي منتشر شده درباره اپيدميولوژي ديابت بارداري در ايران مي باشد.
روش ها: سايت هاي مدلاين، www.sid.ir، www.magiran.com،www.iranmedex.com  و www.irandoc.ac.ir تا سال ۱۳۸۷ جستجو و فهرست مراجع مقاله هاي مربوط بررسي شد.
يافته ها: تعداد ۲۰ مطالعه شامل ۴ مقاله چاپ شده به زبان انگليسي و ۱۶ مقاله به زبان فارسي واجد شرايط بررسي بودند که شامل ۲۰۹۸۵ شرکت کننده و ۸۲۶ مورد ديابت بارداري بود. شيوع ديابت بارداري ۳٫۹ درصد (۹۵ درصد دامنه اطمينان: ۳٫۶۴-۴٫۱۹ درصد) بود. اين يافته بين مطالعه هايي که در تهران انجام شده بودند، ثبات بيشتري داشت و در بين ساير مناطق کشور شيوع آن از ۱٫۳ تا ۱۱٫۹ درصد متغير بود؛ علت اين تفاوت ها مي تواند تفاوت هاي روش غربال گري و معيارهاي تشخيصي بوده يا ناشي از وجود اقوام مختلف ايران باشد که مقايسه شيوع ديابت بارداري را در نقاط مختلف کشور دشوار مي سازد. با وجود اين، ديابت بارداري با سن، شاخص توده بدني و تعداد بارداري رابطه داشته است. عدم وجود معيارهاي يکسان براي غربال گري يا تشخيص ديابت بارداري از محدوديت هاي مطالعه هاي اين بررسي متون بود.
نتيجه گيري: يافته ها نشان مي دهند که ديابت بارداري در بين زنان باردار ايراني شايع است و بررسي شيوع ديابت بارداري در تمام استان هاي کشور با يک دستورالعمل يکسان غربال گري و تشخيصي و همچنين در نظر گرفتن عوامل خطر و تفاوت اقوام مختلف ضروري به نظر مي رسد.