مقاله مروري بر تهيه طرح هاي کالبدي منطقه اي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۹۰ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: مروري بر تهيه طرح هاي کالبدي منطقه اي در ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح کالبدي ملي و منطقه اي
مقاله برنامه ريزي شهري و منطقه اي
مقاله تناسب اراضي
مقاله سکونتگاههاي مناسب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاجارخسروي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشکلات ناشي از رشد شديد جمعيت و در پي آن گسترش نامنظم و بي قاعده مراکز سکونتي و فعاليتي بويژه در شهرها باعث شد تا انديشه طرح هاي کالبدي ملي و منطقه اي براي برنامه ريزي توسعه پايدار سکونتگاه ها و مديريت خردمندانه سرزمين در سال هاي گذشته مطرح شود. سه هدف مشخص اين طرح ها «بررسي تناسب زمين ها براي گسترش آينده شهرهاي کنوني و ايجاد شهرها و شهرک هاي جديد، پيشنهاد شبکه شهري آينده کشور و منطقه بندي سراسر سرزمين به معناي تعيين کاربري هاي مطلوب زمين هاي کشور و مقررات تفکيک و ساخت و ساز در هريک از آن ها؛ براي پاسخگويي به مشکلات فوق» تعيين شد.
پس از تهيه و تصويب طرح کالبدي ملي، مطالعات طرح هاي منطقه اي به عنوان طرح هاي پايين دست در دستور کار معاونت معماري و شهرسازي وزارت مسکن قرار گرفت. مطالعات طرح هاي کالبدي منطقه اي، به عنوان دومين سطح از سطوح طرح هاي کالبدي، از سال ۱۳۷۴ آغاز شد. با توجه به مشترک بودن هدف هاي طرح هاي کالبدي منطقه اي با طرح کالبدي ملي، فرق ميان اين دو سطح از مطالعه را، انتظارات از مطالعات منطقه اي تعيين مي کند. اين انتظارات عبارتند از: دقيق تر کردن، کامل کردن و گسترده تر کردن دامنه مطالعات نسبت به مطالعات ملي. با توجه به گستردگي موضوع، استفاده از طيف وسيع امکانات اطلاعاتي، پردازش و تحليل هاي مختلف در طرح هاي کالبدي، امري اجتناب ناپذير محسوب مي شود. از آغاز تهيه طرح هاي کالبدي منطقه اي در مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، طرح پنج منطقه از مناطق دهگانه را، تهيه کرده و به تصويب شوراي عالي معماري و شهرسازي رسانده است. در اين مقاله به طور اجمال طرح هاي کالبدي ملي و منطقه اي، روش هاي تهيه، نقاط قوت و ضعف و مسایل و مشکلات پيشروي اين قبيل طرح ها بررسي مي شوند.