مقاله مروري بر جنگ افزارهاي بيولوژيک به عنوان تهديدي براي منابع آب شرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۷ منتشر شده است.
نام: مروري بر جنگ افزارهاي بيولوژيک به عنوان تهديدي براي منابع آب شرب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگ افزارهاي بيولوژيک
مقاله بيوتروريسم
مقاله منابع آب شرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صراف پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شبکه هاي شهري تامين آب و غذا در طول تاريخ طي نزاعات نظامي همواره در معرض ايجاد خرابکاري و تهديد بوده است. اين اقدامات با هدف ايجاد وحشت و کشتار افراد نظامي و غير نظامي و درمواردي ايجاد بي ثباتي سياسي بوده است. آلودگي هاي عمدي منابع آب شرب مي تواند باعث بروز بيماري هاي مختلف در انسان و نيزحيوانات و همچنين اختلالات دراز مدت در شبکه هاي آبرساني شود. ازآنجا که آب شرب، غذا و دارو به طور دايم مورد استفاده مردم قرار ميگيرند، مي توانند آسان ترين راه براي وارد نمودن مقادير کشنده يا ناتوان کننده از عوامل بيولوژيک و يا شيميايي باشد. وارد کردن عوامل پاتوژني وبيو توکسينها، ازنقاط مختلف يک سيستم آبرساني از بالا دست تاسيسات آبگير تا شبکه توزيع آب و هم چنين از طريق چاه هاي آب ميتواند جمعيت زيادي را در فاصله زماني کوتاه در معرض خطر و مرگ قرار دهد. متاسفانه سيستم هاي آبرساني در حالت عادي از اين نظر آسيب پذير و آشکار سازي به موقع چنين آلودگي هايي نيز بسيار دشوار است.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک مطالعه توصيفي به روش کتابخانه اي است که در آن پتانسيل هاي تهديد بيولوژيکي، عوامل بيولوژيک، نقاط آسيب پذير منابع و شبکه هاي آبرساني، راههاي احتمالي آلوده سازي آنها، تشخيص و آشکار سازي عوامل، روش گندزدايي موثر وراه هاي پيشگيري و مقابله مورد مطالعه قرار گرفته است.
بحث و نتيجه گيري: برنامه هاي در نظر گرفته شده براي جلوگيري از خرابکاري در شبکه هاي آب شرب و مواد غذايي و يا ساير محصولات مورد مصرف عام، بايد بر اساس پيشگيري، آشکار سازي و مقابله باشد. در تمام اين موارد، آمادگي نقش اصلي را ايفا ميکند. با توجه به لزوم شناخت دست اندرکاران و مسوولين آبرساني بخصوص در مراکز نظامي از اين مخاطرات و راه هاي پيشگيري و مقابله با آن از نقطه نظرهاي امنيتي، سياسي، اجتماعي و تامين سلامت، پرداختن به اين موضوع اهميت بسيار زيادي دارد. در اين مقاله ابعاد مختلف تکهاي بيوتروريستي به منابع وشبکه هاي آبرساني، پتانسيل تهديد عوامل بيولوژيکي براي آب شرب و چالش هاي موجود در آشکارسازي اين عوامل، راه هاي پيشگيري و کاهش آسيب پذيري مورد بررسي قرار گرفته است.