مقاله مروري بر مواد پر كننده انتهاي ريشه دندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: مروري بر مواد پر كننده انتهاي ريشه دندان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپيكواكتومي
مقاله اندودانتيكس
مقاله مواد پركننده انتهاي ريشه
مقاله جراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سهيلي پور الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اصلي ترين هدف در تمامي درمان هاي اندودانتيكس حذف عوامل اتيولوژيك ايجاد كننده بيماري هاي پالپ و پري اپيكال، سپس حفظ اين شرايط با ايجاد سيل كامل بدست آمده بين پريودنشيوم و سيستم كانال ريشه است. وقتي كه اين مهم به وسيله يك دسترسي ارتوگريد امكان پذير نباشد، دندانپزشك بايد از جراحي پري راديكولر و تكنيك پر كردگي انتهاي ريشه استفاده نمايد.
مرور مقالات: مرور تاريخچه درمان هاي جراحي اندودانتيكس نشان دهنده كاربرد مواد گوناگوني به عنوان پر كننده انتهاي ريشه (Root End Fillings) است. در سال ۱۸۸۴ از آمالگام براي پر كردن انتهاي ريشه دندان استفاده شد و پس از آن مواد دنداني متنوعي بكار گرفته شدند. اگر چه جستجو در بانك هاي اطلاعات علوم پزشكي به سهولت صدها مقاله در مورد جراحي هاي رتروگريد و مواد پركننده انتهاي ريشه دندان را در اختيار قرار مي دهد، اما كمتر از ۱۰ مقاله به مرور و مقايسه اين مواد پرداخته و تنها يك مطالعه مرور نظام مند در اين زمينه يافت مي شود. همچنين به دليل محدوديت در تعداد مطالعات Randomized Clinical Trial (RCT) تاكنون متاآناليزي انجام نشده است. در اين مقاله با استناد به نتايج تحقيقات انجام شده قبلي، ضمن برشمردن شرايط ايده آل يك ماده پركننده انتهاي ريشه، انواع اين مواد معرفي و جمع بندي از شواهد علمي موجود براي انتخاب ماده مناسب پر كننده انتهاي ريشه در حين جراحي هاي اندودانتيكس ارایه خواهد شد.
نتيجه گيري: لازم است كه دندانپزشكان با آگاهي از خصوصيات يك ماده پركننده انتهاي ريشه ايده آل، بتوانند در حين انجام جراحي هاي اندودانتيكس ماده مناسب را برگزيده، مورد استفاده قرار دهند. از آنجا كه شواهد هيستولوژيك نشان داده اند كه دو بيومتريال MTA و CEM cement نتايج موفقيت آميز درماني را با ساخته شدن سمنتوم بر روي خودشان به نمايش گذاشته اند، اين دو ماده براي كاربردهاي كلينيكي توصيه مي شوند.