سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ُسیدشهاب امام زاده – دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس
محمدصادق پوربهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

انفجار زیر آب یکی از پدیده های مخربسازه های دریایی و ساحلی می باشد لذا هر کشوری که به آب های آزاد راه دارد نیازمند آینده نگرینسبت به مقاوم سازی سازه ها و تاسیسات دریایی می باشد.گرچه طراحی یک سازه بر مبنای بارهای انفجاری بصرفه نمی باشد ولی می توان با بررسی امواج حاصل از انفجار و اثر تخریبی آنها ملاحظاتی را در مکان یابی و ساختاین سازه ها در نظر گرفت بطوریکه کمترین آسیب بوجود آید.بطور کلی برای بررسی انفجار زیرآب و اثر آن بر سازه های دریایی از سه روش تحلیلی،آزمایشگاهی و عددی استفاده می شود. در این مقاله پس از معرفی مکانیزم انفجار زیر آب به بررسی مدلسازیعددی پرداخته می شود.در ادامهقابلیت های نرم افزارهای تجاری درپدیده انفجارزیر آب مورد مطالعه قرار می گیرد.