سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
صادق شاه پسندی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
افشین خالدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
محمدرضا اصغری پور – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:
در بیشتر کشور های دنیا استفاده از علف کش ها برای مبارزه با علف های هرز یکی از مهم ترین روش های مدیریت این گیاهان ناخواسته است . معرفی خانواده های جدید علف کش ها در سال های اخیر، به علت داشتن فوائد بی شمار از جمله میزان مصرف کم در هکتار، سمیت کم برای پستانداران و توانائی جذب از طریق اندام های هوائی و ریشه، به سرعت مورد توجه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی قرار گرفت . کنترل طیف وسیعی از علف های هرز و پایداری نسبتا بالای اینعلف کش ها در خاک که امکان مدیریت علفهای هرز را در طول فصل زراعی میسر می نماید، از عوامل دیگر در مقبولیت گروه های جدید علف کش ها از جمله بازدارنده های سنتز استولاکتات است . داشتن خصوصیات فوق، اگرچه از دیدگاه مدیریت شیمیائی علفهای هرز در یک فصل زراعی بسیار مفید است، ولی به علت داشتن فعالیت زیاد، این گروه از علف کش ها می توانند پایداری خود را درخاک حفظ نموده و موجب صدمه به گیاهان زراعی حساس در تناوب های زراعی شوند . شناخت عوامل و فاکتورهای موثر بر پایداری بقایای این علف کش ها در خاک، مدیریت مناسب علف های هرز را در طول فصل زراعی امکان پذیر و کاهش اثرات زیان بار را به گیاهان غیر هدف در تناوب ها را ممکن می سازد . عوامل محیطی از جمله رطوبت و درجه حرارت فاکتور های بسیار مهم در تعیین میزان تجزیه و جذب علف کش ها درخاک هستند . مکانیسم های تعیین کننده سرنوشت علف کش ها در خاک از جمله، تجزیه نوری، فراریخت، آبشوئی، رونشینی و تجزیه از مهم ترین عوامل تعیین کننده میزان پایداری علف کشها در خاک هستند . فاکتور های محیطی و همچنین خصوص یات فیزیکی و شیمیائی علف کش و خاک بر هر یک از فرایندهای فوق، تاثیر گذاشته وبرآیند اثرات این فاکتور ها میزان پایداری بقایای علف کشها را در خاک و درنتیجه اثرات جانبی آن ها را برگیاهان زراعی و میکروارگانیسم های خاکتعیین میکنند . میزان مواد آلی و همچنین اسیدیته خاک دو فاکتورمهم در تعیین میزان بقایای قابل دستر علف کش ها در خاک هستند . اسیدی، بازی و یا خنثی بودن مولکول علفکشها از خصوصیات مهمی است که در میزان تاثیر فرایند های تعیین کننده سرنوشت علف کش ها نقش دارد .