سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد فاضل – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس
محمدیار حسینی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد
محمود رضازادباری – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

مواد غذایی به مقدار زیاد در مناطق روستایی که فاصله زیادی با شهرها دارند تولید می شوند درحالیکه تولیدمحصولات کشاورزی براساس زمان کشت و برداشت و تغییر فصل تغییر می کند تقاضای مصرف کننده دستیابی به ماده غذایی سالم با کیفیت مدتماندگاری کافی متنوع و قابل دسترس می باشد درنتیجه تقاضا نسبت به تولید شرایط ثابت تری را دارااست به این معنی که با وجود تغییر شرایط تولید ماده غذایی باید بصورت خام از محل تولید به محل مصرف منتقل شود که طی این عمل کیفیت ماده غذایی باید حفظ شود ایمنی آن باید تضمین گردد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد وطی ان افت و فساده ماده غذایی حداقل باشد از این رو به منظور دسترسی جوامع بشری به ماده غذایی مطلوب با کیفیت استفاده از روشهای نگهداری الزامی می باشد به محض برداشت واکنشهای منجر به فساد آغاز می شود واکنشهای نامطلوب در نتیجه فساد زیستی ناشی از فعالیت باکتریها مخمرها قارچ ها حشره ها و جانوران موذی و تجزیه و فساد شیمیایی ترکیبات ماده غذایی ناشی از فعالیت آنزیم ها اکسیژن و نور می باشند.