سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
رضا زیرک – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی ساری، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
داوود دومیری گنجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
علیرضا مجیدیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
عباس زارع نژاداشکذری – دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ره نوشهر

چکیده:
استفاده از بیودیزل تولید شده از منابع مختلف از جمله روغنهای گیاهی،چربیهای حیوانی و روغن جلبک، درکاربردهای دریایی، سوختهای جایگزین پاک ، تجدیدپذیر و سازگار بامحیط زیست هستند که آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای راکاهش میدهد. مطالعه نظری انجام شده حاضر که توسط دانشگاه ملی اقیانوس شناسی تایوان صورت گرفته، به بررسی تاثیر مخلوط بیودیزل بر ویژگیهای مختلف سوختهای استاندارد دریایی می پردازد. معادلات همبستگی کافی برای محاسبه خواص مخلوط سوخت زیستی با سوختهای دریایی بکار برده شده است. نشان می دهیم، سوخت دیزل دریایی باقیمانده RMA دارای ویژگیهای سوختی پایینتر درمقایسه با سوخت دریایی تقطیری DMA و بیودیزل می باشد. سوخت های دریایی RMA اگر با مخلوط ۲۲ درصد حجمی بیودیزل مخلوط کرد میتوان نقطه اشتعال را ۲۲ درصد افزایش داد. مقادیر گوگرد مخلوط ۲٫۳۲ درصد حجمی بیودیزل با سوختهای دریایی باقیمانده می تواند با الحاقیه VI ضمیمه ۲۲۲۲ MARPOL ٬ مطابقت کند. علاوه براین، ویسکوزیته سینماتیکی سوختهای دریایی باقیمانده اگر با ۲۲ درصد حجمی بیودیزل مخلوط شود، ۱۲۳۱ درصد کاهش می یابد. و پسماندههای کربن رامیتوان با ۲۲ در صد حجمی مخلوط بیودیزل، ۲٫۳۲ درصد کاهش داد. سوختهای دریایی باقیمانده با مخلوط ۲۲ درصد حجمی بیودیزل ارزش گرمایی کمینه خود را ٪ ۱۳۱ کاهش میدهد . علاوه براینها، خواص سوخت دریایی باقیمانده باترکیب بیودیزل بهبود قابل توجه بیشتری نسبت به سوختهای دریایی تقطیری در بر داشته است.