سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم تیموری – استادیار ، عضو هیئت علمی
فرزاد دهقانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

مدیریت تامین از دو منظر عملیاتی و استراتژیک قابل بررسی است. از نظر عملیاتی، مدیریت تامین همان وظایف خرید سنتی را که پشتیبانی تولید است، بر عهده دارد و از نظر استراتژیک، مدیریت تامین استراتژیک، مستلزم توسعه استراتژیها، رویکردها و روشهایی برای شناسایی مزایای رقابتی و بهبودهای حاصل از فرایند خرید، به ویژه از طریق درگیری مستقیم و تعامل با تامی نکننده است. در این مقاله، ابتدا سیر تکامل مدیریت زنجیره تامین و نقش خرید و مدیریت تامین در آن بیان م یشود. سپس چارچوبی برای مرور ادبیات مدیریت تامین ارائه شده و ادبیات مربوط به مسائل استراتژیک مدیریت تامین مرور م یشود. تاکنون کوششی برای جم عآوری مطالب و مسائل مطرح در حوزه مدیریت تامین استراتژیک انجام نشده و این مقاله بدنبال آنست تا چارچوب جامعی را برای بررسی و تحقیقات در زمینه مدیریت تامین فراهم آورد.