سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نعمت اله جعفرزاده – دکترای تخصصی بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز
مریم باقری اردبیلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندرا

چکیده:

در توسعه سیاستهای زیست محیطی جدید، به اثر پروژ ه ها بر روی سلامتی انسان، اهمیت داده می شود. البته حوزه واضحی برای توجه بیشتر به اثرات بالقوه بر روی سلامتی سیاست ها و برنامه ها و پتانسیل آنها جهت کمک به تلاش برای پیشرفت سلامتی و بهداشت وجود دارد . مهار و کنترل پتانسیل کامل بخش های مختلف برای مشارکت در حفظ و توسعه سلامتی افراد به این معنی است که سلامتی در حین توسعه و بازبینی سیاست ها و برنامه ها، نیاز به توجه دارد . ارزیابی اثرات بهداشتی HIA عرصه ای پیشرفته د ر رشته ارزیابی اثرات است. هدف از این مقاله، مروری بر ارزیابی اثرات بهداشتی، چهارچوب ساختاری و انواع آن می باشد. مواد و روشها : این مطالعه بصورت مروری و با استفاده از کتب، مقالات و سایتهای معتبر علمی نگارش شده است.نتایج : HIA در حال حاضر در سراسر جهان و عمد تاً در اروپا، امریکای شمالی، استرالیا، نیوزلند و تایلند استفاده می شود ویا درحال توسعه است . افراد و سازمانهای مختلف HIA را تعریف کرد ه اند. این تعاریف مشابه هم هستند و تفاوت آنها در تاکید بر اجزا و بخ ش های خاصی از روش HIA می باشد. سه نوع اصلی HIA وجوددارد که عبارتند ا ز : ارزیابی آینده نگر ، ارزیابی گذشته نگر و ارزیابی همزمان . شش مرحله اصلی در فرآیند ارزیابی عبارتند از : غربالگری، تعیین قلمرو ، برآورد، ارائه گزارش ، تصمیم گیری و پایش و ارزشیابی . همچنین چهار سطح عمق را می توان برای ارزیابی اثرات بهداشتی انتخاب کرد: رومیزی، سریع، متوسط و جامع. بحث و نتیجه گیری: با وجود اینکه چندین سند سیاست بی ن المللی در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی بر حفاظت از سلامتی انسان بعنوانیک دلیل اصلی برای اجرای ارزیابی اثرات زیس ت محیطی EIA تاکید کرد ه اند،در عمل توجه به اثرات بهداشتی اغلب نادیده گرفته می شود ویا کافی نیست HIA روشی است که شیو ه ای سیستماتیک اما انعطا ف پذیر برای انجام این امر تامین می کند. همچنین HIA قادر است رنج وسیعی از فاکتورها را که می توانند مستقیمیا غی ر مستقیم بر بهداشت و سلامتی انسانها اثر بگذارند، تشخیص داده و علت آنها را درمراحل اولیه اجرا و تصمی م گیری مورد توجه قرار دهد HIA باید بعنوان بخشی از برنام ه ریزی جوامع و سایرفعالیت های مشارکتی انجام شود