سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

دیپک شرما – دانشگاه صنعتی سیدنی استرالیا
رضا فتح اله زاده – دانشگاه صنعتی سیدنی استرالیا
مصطفی توانپور پاوه – معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

مقاله حاضر چکیده پروژه ای تحت همین عنوان می باشد . هدف از این مطالعه م رور اصلاحات صنعت برق استرالیا است، به گونه ای که نتایج حاصل از آن بتواند برنامه ریزان و سیاست گزاران انرژی ایران را در تقویت اصلاحات صنعت برق کشور یاری نماید .
سئوالات خاصی که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته اند، عبارتند از : مبانی فکری و منطق ورای اصلاحات صنعت برق در استرالیا کدامند؟ عناصر و اجزای اصلی برنامه اصلاحات صنعت برق در استرالیا ( اعم از ساختاری، مقررات گذاری و مالکیت ) به چه صـورت بـوده اسـت؟ پیامـدها و تـأثیرات عمـده ایـن اصـلاحات چـه بـوده است؟ برنـامه ریـزان و سیاست گزاران صنـعت برق ایران، چ ه درس هایی می توانند از تجربیات اصلاحات صنعت برق استرالیا بیاموزند؟
محتوای این مطالعه به طور کلی تحلیلی بوده و صرفاً به منظور تبادل تجربیات به دست آمده در استرالیا با سیاست گزاران و برنامه ریزان انرژی در ایران ارائه شده است .