سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا نوروزیان – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد عابدی – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحمید فتحی – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در شبکه های توزیع امروزی باکاربرد روز افزون بارهای غیر خطی و حساس، از قبیل ادوات الکترونیک قدرت و وسائل حساس الکترونیکی مسئله کیفیت توان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. دستگاه های مذکور ممکن است در ماه بارها با الودگی کیفیت توا ن مواجه شوند. در نتیجه، در سطح شبکه های توزیع جهت رفع آلودگی های مخل کیفیت توان استفاد ه از روشهای بهسازی کیفیت توان ضروری به نظر می رسد. یکی از این روش ها، تکنولوژی جدیدی تحت عنوان ادوات Custom Power است. در این مقاله ضمن بررسی روند مطالعات کیفیت توان به تجزیه و تحلیل نتایج اندازه گیری های انجام یافته در شبکه توزیع برق منطقه ای تهران پرداخته و سپس روشهای بهسازی جهت درمان آلودگی های کیفیت برق در شبکه توزیع برق تهران پیشنهاد می شود.