سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلیل شاهی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
محمود احمدی نژاد – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
علی نادران – دانشجوی دکترای راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

کاربران راه، اعم از راننده و عابر پیاده، نقش عمده ای در بروز تصادفات دارند . اعمال قوانین و مقررات ترافیکی که شرایط مطلوب عملکرد کاربران راه را بیان می دارد، باعث تغییر رفتار کاربران و بهبود وضعیت تردد خواهد شد . شکل گیری نیروی پل یس ترافیک به عنوان بخشی از نیروی انتظامی هر کشور، که مسایل مرتبط با حمل و نقل جادهای را مورد توجه خاص خود قرار می دهد، بیانگر میزان اهمیت اع مال م قررات ترافیکی در عملکرد صحیح و مناسب رانندگان و ایمنی آنهاست. با عنایت به سطح بسیار بالای میزان و شدت تصادفات جاده ای در کشور و لزوم
استفاده از تجربیات کشورهایی که توانستهاند در راه افزایش ایمنی جاده های خود گام باردارند، در این مقاله جنبه های مخت لف تاثیر اعمال مقررات بر کاهش تصادفات جاده ای در برخی کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت . بررسیها نشان داده که به لحاظ نظری، اعمال م قررات میتواند تعداد تصافات را ١٠ تا ٥٠ درصد کاهش دهد . البته به این منظور میزان اعمال مقررات باید ٣ تا ٥ برابر شود . بدیهی است که هر چه رفتار کاربران جاده ناهنجارتر باشد، اعمال مقررات تاثیر بیشتری بر کاهش تصادفات و افزایش ایمنی تردد خواهد داشت . نکته قابل توجه آن که اعمال مقررات باید با تبلیغات وسیع و گستردهای همراه باشد تا همزمان با اصلاح رفتار رانندگان به دلیل حضور و نظارت پلیس، فرهنگ رفتاری آن ها نیز به تدریج اصلاح شده و اطاعت از مقررات به یک هنجار اجتماعی تبدیل شود.